Tisdag den 14 november 2017

Föredragningslista 2017/18:30

Föredragningslista

2017/18:30

Tisdagen den 14 november 2017

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 24 oktober

Avsägelse

2

Markus Wiechel (SD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Julia Kronlid (SD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

Anmälan om vice ordförande i utskott

4

Elisabeth Svantesson (M) som vice ordförande i finansutskottet fr.o.m. den 12 oktober

Meddelande om frågestund

5

Torsdagen den 16 november kl. 14.00

Meddelande om aktuell debatt om personlig assistans

6

Tisdagen den 21 november kl. 13.00

Meddelande om återrapportering från socialt toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt

7

Torsdagen den 23 november efter voteringen kl. 16.00, dock tidigast kl. 16.15

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

8

2017/18:7 Tisdagen den 7 november

NU

9

2017/18:8 Torsdagen den 9 november

CU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

10

2017/18:53 av Tobias Billström (M)
Polisens närvaro

11

2017/18:54 av Tobias Billström (M)
Fler redskap för polisen

12

2017/18:55 av Tobias Billström (M)
Rån mot elektronikkedjor och butiker

13

2017/18:99 av Jessica Rosencrantz (M)
Östlig förbindelse

14

2017/18:100 av Mikael Oscarsson (KD)
Cyberattacker från Ryssland

15

2017/18:107 av Jessica Rosencrantz (M)
Säkerhetsklassad information på Transportstyrelsen

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

16

2017/18:3920 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V)

UU

17

2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP)

UU

18

2017/18:3926 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

UU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

19

Bet. 2017/18:KU13 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

1 res. (SD)

20

Bet. 2017/18:KU3 Några frågor om offentlighet och sekretess

3 res. (SD, V)

21

Bet. 2017/18:KU4 Kriminalvårdssekretess

22

Bet. 2017/18:KU8 Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare

23

Bet. 2017/18:KU9 Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring

Socialförsäkringsutskottets betänkande

24

Bet. 2017/18:SfU7 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

1 res. (M, C, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkanden

25

Bet. 2017/18:UbU6 Politisk information i skolan

2 res. (SD, V)

26

Bet. 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder

3 res. (M, SD, C, L, KD)

27

Bet. 2017/18:UbU5 Nationella prov – rättvisa, likvärdiga och digitala

12 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkande och utlåtanden

28

Bet. 2017/18:FiU16 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val

1 res. (SD)

29

Utl. 2017/18:FiU17 Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

1 res. (SD)

30

Utl. 2017/18:FiU18 Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union

1 res. (V)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

31

Bet. 2017/18:SfU6 Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis

32

Bet. 2017/18:SfU12 Vissa socialförsäkringsfrågor

2 res. (C, KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Socialminister Annika Strandhäll (S)

33

2017/18:42 av Solveig Zander (C)
Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin

34

2017/18:60 av Margareta Larsson (-)
Patientsäkerheten kring ECT-behandlingar

35

2017/18:69 av Jenny Petersson (M)
Växande vårdköer

36

2017/18:70 av Lars Beckman (M)
Konsumentskydd vid skönhetsbehandlingar

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

37

2017/18:56 av Tobias Billström (M)
Tioårig grundskola

Miljöminister Karolina Skog (MP)

38

2017/18:48 av Sten Bergheden (M)
Övergivna fordon

39

2017/18:61 av Tobias Billström (M)
Ineffektiva klimatsatsningar

40

2017/18:83 av Lars Beckman (M)
Antalet vargar i Sverige

Statsrådet Heléne Fritzon (S)

41

2017/18:50 av Jan Ericson (M)
Kommunernas hantering av extra statsbidrag för ensamkommande

42

2017/18:57 av Tobias Billström (M)
Ett långsiktigt och hållbart asylsystem

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

43

2017/18:59 av Jessica Rosencrantz (M)
Tågförseningar och bristande järnvägsunderhåll

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.