Tisdag den 14 mars 2017

Föredragningslista 2016/17:79

Föredragningslista

2016/17:79

Tisdagen den 14 mars 2017

Kl.

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 mars

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 14, onsdagen den 15, torsdagen den 16, fredagen den 17 och tisdagen den 21 februari

Anmälan om ersättare

3

Sultan Kayhan (S) som ersättare fr.o.m. den 2 mars t.o.m. den 30 april under Arhe Hamednacas (S)ledighet

4

Camilla Mårtensen (L) som ersättare fr.o.m. den 2 maj t.o.m. den 2 juli och fr.o.m. den 6 juli t.o.m. den 6 augusti under Mats Perssons (L) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

5

Sultan Kayhan (S) som suppleant i justitieutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 30 april under Arhe Hamednacas (S) ledighet

Meddelande om frågestund

6

Torsdagen den 16 mars kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

7

2016/17:22 Tisdagen den 28 februari

TU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

8

2016/17:329 av Rickard Nordin (C)
Teslas etablering i Europa

9

2016/17:333 av Sofia Modigh (KD)
Arbetsintegrerande sociala företag

10

2016/17:343 av Mikael Eskilandersson (SD)
Äktenskapstvång

11

2016/17:361 av Sten Bergheden (M)
En viltvårdsmyndighet

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

12

2016/17:FPM73 Förslag om ändring av direktiv 2011/65/EG om begräsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning KOM(2017) 38

MJU

13

2016/17:FPM74 Rapport om genomförandet av EUs makroregionala strategier KOM(2016) 805

NU

14

2016/17:FPM75 Yrkesförarkompetensdirektiv och direktiv om körkort KOM(2017) 47

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:85 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

15

2016/17:3621 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

16

2016/17:3627 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

SoU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

17

Bet. 2016/17:AU7 Arbetsrätt

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

18

Bet. 2016/17:AU8 ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin

Socialutskottets betänkande

19

Bet. 2016/17:SoU14 Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler

Utrikesutskottets utlåtande

20

Utl. 2016/17:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2017

2 res. (SD, V)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

21

Bet. 2016/17:MJU8 Biologisk mångfald

16 res. (M, SD, C, V, KD)

22

Bet. 2016/17:MJU9 Naturvård och områdesskydd

13 res. (S, M, SD, MP, C, V, KD)

23

Bet. 2016/17:MJU16 Utvidgning av Tivedens nationalpark

2 res. (SD)

24

Bet. 2016/17:MJU17 Utvidgning av Björnlandets nationalpark

1 res. (SD)

Finansutskottets betänkande

25

Bet. 2016/17:FiU19 Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Finansminister Magdalena Andersson (S)

26

2016/17:336 av Lotta Finstorp (M)
RUT-avdraget

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

27

2016/17:332 av Maria Stockhaus (M)
Åtgärder för att få fram fler lärare

28

2016/17:344 av Fredrik Christensson (C)
Internationella studenter

29

2016/17:345 av Fredrik Christensson (C)
Utbildningars jämförbarhet

Statsrådet Per Bolund (MP)

30

2016/17:325 av Erik Andersson (M)
Den misstänkta brottsligheten vid Statens fastighetsverk

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

31

2016/17:263 av Erik Andersson (M)
Flickors jämställdhet

32

2016/17:328 av Maria Stockhaus (M)
Digital strategi för svensk skola

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

33

2016/17:313 av Edward Riedl (M)
Reglerna för SVT
2016/17:314 av Edward Riedl (M)
SVT:s användning av licenspengar
2016/17:315 av Edward Riedl (M)
SVT:s sändningstillstånd
2016/17:317 av Edward Riedl (M)
SVT:s närvaro på Facebook
2016/17:318 av Edward Riedl (M)
Public service och onlinetjänster

34

2016/17:316 av Edward Riedl (M)
Centralisering av journalister

35

2016/17:339 av Isabella Hökmark (M)
Extra medel till kulturskolorna

Statsrådet Anna Ekström (S)

36

2016/17:324 av Michael Svensson (M)
Fusket kring de nationella proven

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.