Tisdag den 14 februari 2017

Föredragningslista 2016/17:67

Föredragningslista

2016/17:67

Tisdagen den 14 februari 2017

Kl.

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari kl. 13.00

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 17, onsdagen den 18, torsdagen den 19, fredagen den 20, och tisdagen den 24 januari

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

3

Jakob Forssmed (KD) fr.o.m. den 13 februari
Därmed upphörde Rolf Åbjörnssons (KD) uppdrag som ersättare

Avsägelse

4

Tina Ghasemi (M) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

5

Tina Ghasemi (M) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6

2016/17:240 av Katarina Brännström (M)
Avvecklingen av sysselsättningsfasen

7

2016/17:241 av Katarina Brännström (M)
Arbetsförmedlingens upphandlingar

8

2016/17:246 av Christian Holm Barenfeld (M)
Insatser för utrikes födda med låg utbildning

9

2016/17:247 av Ali Esbati (V)
Kontrollregim för arbetslösa och företag

10

2016/17:257 av Jonas Sjöstedt (V)
Den turkiska regeringens förtryck av oppositionen

11

2016/17:258 av Hans Linde (V)
Resan till diktaturen Iran

12

2016/17:262 av Dennis Dioukarev (SD)
Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna

13

2016/17:269 av Niklas Wykman (M)
Insatser för ett längre arbetsliv

14

2016/17:273 av Edward Riedl (M)
Ny teknik för flygledartorn

15

2016/17:274 av Edward Riedl (M)
Statliga jobb i Umeå

16

2016/17:275 av Edward Riedl (M)
Swedavia och Umeå flygplats

17

2016/17:276 av Ellen Juntti (M)
Otryggheten i Nordstan

18

2016/17:279 av Lotta Finstorp (M)
Bärgningshastigheter

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

19

2016/17:FPM62 Ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet KOM(2017) 11

AU

20

2016/17:FPM63 EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning

KU

Anmälan om granskningsrapport

21

RiR 2017:4 Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 – beredskap och hantering

SfU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

med anledning av prop. 2016/17:80 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

22

2016/17:3603 av Kristina Yngwe och Lars-Axel Nordell (C, KD)

MJU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Finansminister Magdalena Andersson (S)

23

2016/17:225 av Maria Malmer Stenergard (M)
Höjd skatt för fåmansföretagare

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

24

2016/17:242 av Ann-Britt Åsebol (M)
Varsel på landsbygden

25

2016/17:243 av Magnus Oscarsson (KD)
Livsmedelsförsörjningen i händelse av kris

26

2016/17:261 av Jens Holm (V)
Bottentrålning i naturreservat

27

2016/17:267 av Jens Holm (V)
Handelsavtalen och den svenska livsmedelsstrategin

Statsrådet Anna Johansson (S)

28

2016/17:249 av Erik Ottoson (M)
Höghastighetståg

Statsrådet Per Bolund (MP)

29

2016/17:253 av Sten Bergheden (M)
Översynen av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen

30

2016/17:260 av Roland Gustbée (M)
En infrastruktur för kontanter

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

31

2016/17:244 av Lotta Finstorp (M)
Incitament för längre arbetsliv

32

2016/17:268 av Christina Örnebjär (L)
Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning

Miljöminister Karolina Skog (MP)

33

2016/17:256 av Lotta Finstorp (M)
Hästnäringen och strandskyddsreglerna

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.