Tisdag den 13 oktober 2020

Föredragningslista 2020/21:20

Föredragningslista

2020/21:20

Tisdagen den 13 oktober 2020

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 15, onsdagen den 16, torsdagen den 17, fredagen den 18,måndagen den 21 ochtisdagen den 22 september

Anmälan om ersättare

2

Mats Sander (M) som ersättare fr.o.m. den 2 november 2020 t.o.m. den 2 maj 2021 under Ulrika Heindorffs (M) ledighet

3

Richard Herrey (M) som ersättare fr.o.m. den 8 december 2020 t.o.m. den 31 januari 2021 under Erik Ottosons (M) ledighet

Meddelande om särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt

4

Fredagen den 16 oktober kl. 09.00

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

5

Tisdagen den 20 oktober kl. 13.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

6

2020/21:4 Torsdagen den 1 oktober

MJU


Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7

2020/21:21 av Boriana Åberg (M)
Tullverkets befogenheter

8

2020/21:27 av Jens Holm (V)
Akutplanen för klimatet

9

2020/21:39 av Mikael Oscarsson (KD)
Misstänkta oegentligheter vid SMHI

10

2020/21:47 av Lars Beckman (M)
Extratjänster

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

11

2020/21:FPM3 Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2021 COM(2020) 436

MJU

12

2020/21:FPM4 Rådsrekommendation om strategi om att inskränka den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin COM(2020) 499

SoU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Skatteutskottets utlåtande

13

Utl. 2020/21:SkU15 Granskning av meddelande om en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin

1 res. (L)

Försvarsutskottets betänkande

14

Bet. 2020/21:FöU2 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer

3 res. (M, KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Mikael Damberg (S)

15

2020/21:7 av Thomas Morell (SD)
Straffrättsliga åtgärder mot brister vid transport av farligt gods

16

2020/21:8 av Louise Meijer (M)
Åtgärder kopplade till gängkriminalitet

17

2020/21:24 av Thomas Morell (SD)
Polisbristen på landsbygden

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

18

2020/21:31 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Underhållet av Stångådalsbanan, Tjustbanan och övriga regionala järnvägar

19

2020/21:32 av Jens Holm (V)
En avveckling av Bromma flygplats

20

2020/21:38 av Patrik Jönsson (SD)
Kostnader och tidsram för införandet av ERTMS i Sverige

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

21

2020/21:20 av Alexandra Anstrell (M)
Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskola

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.