Tisdag den 13 maj 2014

Föredragningslista 2013/14:112

Föredragningslista

2013/14:112

Tisdagen den 13 maj 2014

Kl.

09.00

Interpellationssvar

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

             

Justering av protokoll

1

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 7 maj

Ansökan om fortsatt ledighet

2

Josefin Brink (V) fr.o.m. den 15 maj t.o.m. den 2 juli
Ersättare Ali Esbati (V)

Anmälan om kompletteringsval

3

Ali Esbati (V) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 15 maj t.o.m. den 2 juli under Josefin Brinks (V) fortsatta ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2013/14:462 av Lars Johansson (S)
Tonnageskatt eller utflaggning

5

2013/14:468 av Eva Olofsson (V)
Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

6

2013/14:FPM84 Ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter KOM(2014) 213

CU

Interpellationssvar

Statsrådet Maria Larsson (KD)

7

2013/14:407 av Lennart Axelsson (S)
Tvångsprivatisering av äldreomsorgen

8

2013/14:430 av Monica Green (S)
E-tjänster inom äldreomsorgen

9

2013/14:419 av Anna-Lena Sörenson (S)
En mer lättillgänglig hemtjänst

10

2013/14:423 av Meeri Wasberg (S)
Personaltillgången i äldreomsorgen

Socialminister Göran Hägglund (KD)

11

2013/14:393 av Ingela Nylund Watz (S)
Vårdval Stockholm

12

2013/14:448 av Monica Green (S)
Avregleringen av apoteksmarknaden

Statsrådet Peter Norman (M)

13

2013/14:411 av Lars Johansson (S)
Regeringens utnämning av styrelserepresentanter i statliga bolag

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

14

2013/14:416 av Isak From (S)
Kapacitetsbrister i järnvägsnätet

15

2013/14:443 av Anders Ygeman (S)
Varsel hos Green Cargo och förutsättningarna för godstrafik på järnväg

16

2013/14:453 av Anders Ygeman (S)
Arbete i EU mot illegal lastbilstrafik

17

2013/14:454 av Roza Güclü Hedin (S)
Upprustning av Västerdalsbanan med anledning av avtalet mellan Fiskarheden och Rush Rail

Ärenden för avgörande
tisdagen den 27 maj kl. 15.30

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkanden

18

Bet. 2013/14:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013

39 res. (S, MP, SD, V)

19

Bet. 2013/14:UU19 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Konstitutionsutskottets betänkanden

20

Bet. 2013/14:KU29 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet

2res. (V)

21

Bet. 2013/14:KU37 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län