Tisdag den 11 oktober 2016

Föredragningslista 2016/17:12

Föredragningslista

2016/17:12

Tisdagen den 11 oktober 2016

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 13, torsdagen den 15, fredagen den 16, tisdagen den 20, onsdagen den 21, torsdagen den 22 ochfredagen den 23 september

Anmälan om ersättare

2

Marie-Louise Rönnmark (S) som ersättare fr.o.m. den 1 oktober 2016 t.o.m. den 12 januari 2017 under Björn Wiechels (S) ledighet

3

Jamal Mouneimne (S) som ersättare fr.o.m. den 16 oktober 2016 t.o.m. den 12 januari 2017 under Katarina Köhlers (S) ledighet

Avsägelser

4

Anette Åkesson (M) som ledamot i skatteutskottet

5

Maria Malmer Stenergard (M) som suppleant i finansutskottet

Anmälan om kompletteringsval

6

Anette Åkesson (M) som suppleant i finansutskottet

7

Markus Wiechel (SD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

8

Marie-Louise Rönnmark (S) somsuppleant i finansutskottet och kulturutskottet fr.o.m.i dag t.o.m. den 12 januari 2017 under Björn Wiechels (S) ledighet

9

Jamal Mouneimne (S) somsuppleant i utrikesutskottet fr.o.m. den 16 oktober 2016 t.o.m. den 12 januari 2017 under Katarina Köhlers (S) ledighet

Meddelande om partiledardebatt

10

Onsdagen den 12 oktober kl. 09.00

Meddelande om aktuell debatt om Sveriges säkerhetspolitiska situation

11

Torsdagen den 13 oktober ca kl. 15.00

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 20-21 oktober

12

Torsdagen den 27 oktober kl. 15.30

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 15-16 december

13

Tisdagen den 20 december kl. 13.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

14

2016/17:2 Torsdagen den 29 september

KrU

15

2016/17:2 Torsdagen den 29 september

MJU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

16

2016/17:16 av Erik Ottoson (M)
700-megahertzbandet och blåljusmyndigheterna

17

2016/17:17 av Erik Ottoson (M)
Dataroaming inom EU

18

2016/17:18 av Erik Ottoson (M)
Säkrad konkurrens på 700-megahertzbandet

19

2016/17:25 av Jan Ericson (M)
Statens skuld till kommunsektorn

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

20

2016/17:FPM3 Ett Europaår för kulturarv KOM(2016) 543

KrU

21

2016/17:FPM4 Förordning om europeisk statistik om personer och hushåll KOM(2016) 551

FiU

22

2016/17:FPM5 Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2017 KOM(2016) 545

MJU

Anmälan om granskningsrapporter

23

RiR 2016:22 Statliga stöd till innovation och företagande

NU

24

RiR 2016:23 En god arbetsmiljö för alla – Statliga insatser inom arbetsmiljöområdet

AU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:197 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

25

2016/17:183 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD)

CU

med anledning av prop. 2015/16:198 En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap

26

2016/17:147 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

UbU

med anledning av prop. 2015/16:199 Vildsvin och viltskador

27

2016/17:145 av Runar Filper m.fl. (SD)

MJU

28

2016/17:146 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

MJU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

29

Bet. 2016/17:MJU6 Godkännande av klimatavtalet från Paris

1 res. (SD)

Trafikutskottets betänkande

30

Bet. 2016/17:TU2 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

1 res. (SD)

Skatteutskottets betänkanden

31

Bet. 2016/17:SkU3 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan

32

Bet. 2016/17:SkU4 Skatteavtal mellan Sverige och Armenien

Justitieutskottets betänkande

33

Bet. 2016/17:JuU4 Rättelse i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Finansutskottets betänkande

34

Bet. 2016/17:FiU9 Riksrevisorernas årliga rapport 2016

Interpellationssvar

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

35

2016/17:9 av Katarina Brännström (M)
Arbetsmarknadsåtgärder

36

2016/17:11 av Erik Andersson (M)
En tudelad arbetsmarknad

37

2016/17:23 av Christian Holm Barenfeld (M)
Jobb för dem som saknar högre utbildning

38

2016/17:27 av Elisabeth Svantesson (M)
Effekten av arbetsmarknadspolitiska program

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

39

2016/17:7 av Rickard Nordin (C)
Hot mot mindre kommuners energirådgivning

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

40

2016/17:10 av Christian Holm Barenfeld (M)
Regeringens satsning på enkla jobb

Miljöminister Karolina Skog (MP)

41

2016/17:14 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet

_________________________