Tisdag den 10 mars 2020

Föredragningslista 2019/20:84

Föredragningslista

2019/20:84

Tisdagen den 10 mars 2020

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 18 februari

 

 

Meddelande om frågestund

 

2

Torsdagen den 12 mars kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2019/20:22 Torsdagen den 20 februari

NU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2019/20:368 av Johan Hultberg (M)
Skydd av utsatta barn

 

5

2019/20:373 av Mikael Eskilandersson (SD)
Internationellt surrogatmoderskap

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Framställning

 

6

2019/20:RB3 Förslag till ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank till stöd för samarbete med internationella organ

FiU

 

Redogörelse

 

7

2019/20:ER1 Europarådets svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2019

UU

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2019/20:77 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet

 

8

2019/20:3503 av Ulla Andersson m.fl. (V)

FiU

9

2019/20:3504 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

10

2019/20:3505 av Emil Källström m.fl. (C)

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2019/20:FiU26 Kommunala frågor

10 res. (M, SD, C, V, KD)

12

Bet. 2019/20:FiU27 Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna

1 res. (V)

13

Bet. 2019/20:FiU34 Offentlig upphandling

13 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2019/20:NU10 Elmarknadsfrågor

9 res. (M, SD, C, V, KD, L)

15

Bet. 2019/20:NU11 Mineralpolitik

11 res. (S, M, SD, V, KD, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2019/20:SfU15 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

5 res. (SD, C, V, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2019/20:UbU10 Övergripande skolfrågor

22 res. (M, SD, C, V, L)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

18

2019/20:330 av David Josefsson (M)
Hög brottsutsatthet bland företagare och deras anställda

 

19

2019/20:344 av Thomas Morell (SD)
Postnords upphandling av transporter

 

20

2019/20:360 av Lars Hjälmered (M)
Regeringens hantering av Postnord

 

 

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

21

2019/20:297 av Yasmine Posio (V)
En biståndspolitik för jämlikhet

 

22

2019/20:338 av Lars Adaktusson (KD)
Villkorat bistånd till fler länder

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

23

2019/20:348 av Aron Emilsson (SD)
Sveriges arkivpolitik

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.