Tisdag den 10 april 2018

Föredragningslista 2017/18:94

Föredragningslista

2017/18:94

Tisdagen den 10 april 2018

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 8, fredagen den 9, tisdagen den 13, onsdagen den 14, torsdagen den 15, fredagen den 16 och tisdagen den 20 mars

Anmälan om ersättare

2

Marie-Louise Rönnmark (S) som ersättare fr.o.m. den 31 mars t.o.m. den 24 september under Katarina Köhlers (S) ledighet

Anmälan om ändrad partibeteckning

3

Jeff Ahl har den 4 april anmält att han inte längre tillhör Sverigedemokraternas riksdagsgrupp

4

Olle Felten har den 4 april anmält att han inte längre tillhör Sverigedemokraternas riksdagsgrupp

Avsägelse

5

Jeff Ahl (-) som suppleant i utrikesutskottet

Anmälan om kompletteringsval

6

Annelie Karlsson (S) som ledamot i riksdagsstyrelsen

7

Eva-Lena Gustavsson (S) som suppleant i konstitutionsutskottet

8

Julia Kronlid (SD) som suppleant i utrikesutskottet

9

Marie-Louise Rönnmark (S) som suppleant i utrikesutskottet och trafikutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 24 september under Katarina Köhlers (S) ledighet

10

Mikael Peterson (S) som suppleant i näringsutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 29 april under Anna Walléns (S) ledighet

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

11

Annelie Karlsson (S) fr.o.m. den 27 mars

Anmälan om ordförande i utskott

12

Matilda Ernkrans (S) som ordförande i utbildningsutskottet fr.o.m. den 27 mars

Anmälan om ny ledamot i Europaparlamentet

13

Aleksander Gabelic (S) som ny ledamot i Europaparlamentet

Meddelande om statsministerns frågestund

14

Torsdagen den 12 april kl. 14.00

Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

15

Måndagen den 16 april kl. 13.00

Meddelande om aktuell debatt med anledning av bemanningssituationen inom polisen

16

Tisdagen den 17 april kl. 13.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

17

2017/18:444 av Momodou Jallow (V)
Skatteflykt och EU:s så kallade svarta lista

18

2017/18:448 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Miljömärkningen Svanen

19

2017/18:450 av Lars Beckman (M)
Regelförbättringar

20

2017/18:456 av Sotiris Delis (M)
Konkurrensvillkoren på den svenska tv-marknaden

21

2017/18:473 av Jeff Ahl (-)
Yttrandefriheten på universitet och högskolor

22

2017/18:477 av Margareta Larsson (-)
Ersättningsnämnden

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

23

2017/18:FPM60 Europeiska kommissionens andra översyn av Reach-förordningen

MJU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter

24

2017/18:4013 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

25

2017/18:4014 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

SoU

26

2017/18:4015 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

SoU

27

2017/18:4016 av Camilla Waltersson Grönvall och Anders W Jonsson (M, C)

SoU

28

2017/18:4017 av Christina Östberg m.fl. (SD)

SoU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkanden

29

Bet. 2017/18:CU16 Planering och byggande m.m.

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

30

Bet. 2017/18:CU6 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

3 res. (M, C, KD)

31

Bet. 2017/18:CU18 Fastighetsrätt

14 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Konstitutionsutskottets betänkanden

32

Bet. 2017/18:KU15 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor

4 res. (SD, -)

33

Bet. 2017/18:KU33 Kommunala och regionala frågor

6 res. (SD, C,

KD, -)

Kulturutskottets betänkande

34

Bet. 2017/18:KrU6 Kultur och fritid för barn och unga

9 res. (S, M, SD, MP, V, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

35

Bet. 2017/18:MJU17 Skogspolitik

15 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

36

Bet. 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor

12 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

37

2017/18:437 av Jessika Roswall (M)
Mobbning och psykisk ohälsa i arbetslivet

38

2017/18:439 av Christian Holm Barenfeld (M)
90-dagarsgarantin
Jessika Roswall (M) tar svaret

Socialminister Annika Strandhäll (S)

39

2017/18:394 av Boriana Åberg (M)
Vårdköer för prostatacancerpatienter

40

2017/18:416 av Solveig Zander (C)
Bristen på tandläkare

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

41

2017/18:424 av Helena Bouveng (M)
Välfärdsutredningen
2017/18:425 av Jörgen Warborn (M)
Vinster i välfärden

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

42

2017/18:436 av Edward Riedl (M)
Viltolyckor

43

2017/18:440 av Nina Lundström (L)
Offentlig-privat samverkan och medverkan i Epec

44

2017/18:446 av Beatrice Ask (M)
Trafikverkets planer för E45 genom Sveg

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.