Tisdag den 1 oktober 2019

Föredragningslista 2019/20:12

Föredragningslista

2019/20:12

Tisdagen den 1 oktober 2019

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 10 september

Avsägelse

2

Jenny Andersson som ledamot i Styrelsen för StiftelsenRiksbankens Jubileumsfond

Meddelande om frågestund

3

Torsdagen den 3 oktober kl. 14.00

Meddelande om partiledardebatt

4

Onsdagen den 16 oktober kl. 09.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2019/20:2 Tisdagen den 24 september

AU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6

2019/20:1 av Saila Quicklund (M)
Ökade arbetsplatsrelaterade olyckor bland elektriker

7

2019/20:16 av David Josefsson (M)
Det ökande antalet sprängdåd i Sverige

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Justitieutskottets betänkande

8

Bet. 2019/20:JuU2 Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen

Trafikutskottets betänkanden

9

Bet. 2019/20:TU2 Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

10

Bet. 2019/20:TU3 Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

11

Bet. 2019/20:MJU3 Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn

1 res. (M, SD, KD)

Skatteutskottets betänkanden

12

Bet. 2019/20:SkU3 Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU

13

Bet. 2019/20:SkU2 Ändring i det nordiska skatteavtalet

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

14

2018/19:312 av Staffan Eklöf (SD)
En avvägning mellan havsbaserad vindkraft och naturvärden

15

2018/19:314 av Staffan Eklöf (SD)
En moderniserad och teknikneutral gentekniklagstiftning

Finansminister Magdalena Andersson (S)

16

2018/19:318 av Lotta Finstorp (M)
Sponsring av damidrott

Utrikesminister Ann Linde (S)

17

2019/20:2 av Amineh Kakabaveh (-)
Könsdiskriminering i Iran
2019/20:4 av Amineh Kakabaveh (-)
Fängslade strejkande arbetare i Iran

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.