Tisdag den 1 mars 2016

Föredragningslista 2015/16:72

Föredragningslista

2015/16:72

Tisdagen den 1 mars 2016

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

1

2015/16:22 Torsdagen den 25 februari
2015/16:23 Torsdagen den 25 februari

SfU
TU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2015/16:420 av Niklas Wykman (M)
De statligt ägda företagens förluster

3

2015/16:425 av Edward Riedl (M)
Strandskyddet

4

2015/16:429 av Lotta Olsson (M)
Effekterna av att ta bort kömiljarden

5

2015/16:431 av Boriana Åberg (M)
Barnäktenskap

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

6

RiR 2016:1 Transparensen i budgetpropositionen för 2016 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Redogörelser

7

2015/16:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2015

KU

8

2015/16:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2015

UbU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

9

Bet. 2015/16:AU5 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

3 res. (SD, V)

Civilutskottets betänkande

10

Bet. 2015/16:CU22 Rättelse i utsökningsbalken

Justitieutskottets betänkanden

11

Bet. 2015/16:JuU25 Åtgärder mot missbruk av svenska pass

3 res. (SD, L)

12

Bet. 2015/16:JuU10 Patent- och marknadsdomstol

13

Bet. 2015/16:JuU13 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

1 res. (SD)

Skatteutskottets betänkanden

14

Bet. 2015/16:SkU16 Inkomstskatt

17 res. (M, SD, C, V, L, KD)

15

Bet. 2015/16:SkU21 En ny tullag

2 res. (M, SD, C, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkanden

16

Bet. 2015/16:UbU10 Studiestöd

7 res. (SD, C, V, KD)

17

Bet. 2015/16:UbU11 Förskolan

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

18

Bet. 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.

8 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

19

Bet. 2015/16:MJU9 Landsbygdspolitik

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

20

2015/16:383 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Nationellt förbud mot mikroplast

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

21

2015/16:356 av Erik Andersson (M)
Höjda marginalskatter och effekter på arbetsmarknaden

22

2015/16:357 av Christian Holm Barenfeld (M)
Särskild löneskatt för äldre

23

2015/16:392 av Elisabeth Svantesson (M)
Ungdomsarbetslösheten
2015/16:404 av Hanif Bali (M)
Ökat antal unga i sysselsättningsfasen

24

2015/16:403 av Erik Andersson (M)
Försämringen av RUT-avdragen

25

2015/16:405 av Christian Holm Barenfeld (M)
Reformer av arbetsmarknaden

26

2015/16:407 av Katarina Brännström (M)
Arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

27

2015/16:400 av Allan Widman (L)
Rationellt nyttjande av Sveriges flygmotorarv

28

2015/16:402 av Lena Asplund (M)
Möjligheten för Försvarsmakten att rekrytera personal från hela landet

Statsrådet Anna Johansson (S)

29

2015/16:350 av Edward Riedl (M)
Kvarkens färjetrafik

30

2015/16:351 av Helena Lindahl (C)
Byggstart för Norrbotniabanan

31

2015/16:362 av Lars Hjälmered (M)
Avtalsbrott och budgettrixande med det västsvenska paketet

32

2015/16:366 av Edward Riedl (M)
Transporter till och från Bromma

33

2015/16:369 av Edward Riedl (M)
Drönarnas inverkan på flygsäkerheten

34

2015/16:375 av Edward Riedl (M)
Uppvisande av giltigt körkort

35

2015/16:378 av Mats Persson (L)
Id-kontroller

36

2015/16:379 av Eskil Erlandsson (C)
Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall

37

2015/16:396 av Emma Wallrup (V)
Återreglering av järnvägsunderhållet

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

38

2015/16:398 av Linus Sköld (S)
Skolledares arbetssituation

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

39

2015/16:414 av Bengt Eliasson (L)
Sexuellt våld inom psykiatrin

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.