Onsdagen den 28 mars 2012

Föredragningslista 2011/12:90

2011/12:90

Onsdagen den 28 mars 2012

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 22 mars

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2                                     

2011/12:284 av Esabelle Dingizian (MP)

Situationen för arbetslösa ungdomar

3                                     

2011/12:285 av Jens Holm (V)

Sveriges ansökan om utsläppsrätter

4                                     

2011/12:298 av Hans Ekström (S)

Bostadsbrist som tillväxthinder

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

5                                     

2011/12:FPM121 Vitbok om pensioner KOM(2012) 55

SfU

6                                     

2011/12:FPM122 Omarbetad förordning om tullkodex KOM(2012) 64

SkU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

7                                     

2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur

TU

8                                     

2011/12:119 Utlåning till Irland

FiU

9                                     

2011/12:127 Försäljning av drivmedel till fordonsindustrin

MJU

10                                 

2011/12:128 Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

UU

Skrivelse

11                                 

2011/12:91 Stärkt säkerhet i statens betalningar

FiU

EU-dokument

12                                 

KOM(2012) 118 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om återvinning av fartyg

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 maj

MJU

13                                 

KOM(2012) 129 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv för ändring av direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 maj

TU

14                                 

KOM(2012) 130 Förslag till rådets förordning om utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder i samband med etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 maj

AU

    

15                                 

KOM(2012) 131 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 maj

AU

16                                 

KOM(2012) 134 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport Workers’ Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 maj

TU

17                                 

KOM(2012) 136 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av den […] om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden av bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 maj

MJU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets utlåtande

18                                 

2011/12:SoU18 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av förordning vad gäller information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel

Konstitutionsutskottets utlåtande

19                                 

2011/12:KU25 EU-förslag om allmän uppgiftsskyddsförordning

Försvarsutskottets betänkande

20                                 

2011/12:FöU6 Kontrollstation signalspaning

1 res. (SD)

Socialutskottets betänkande

21                                 

2011/12:SoU26 Assisterad befruktning

4 res. (MP,SD,V,KD)

    

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterat och bordlagt efter lika röstetal

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

22                                 

2011/12:MJU11 Övergripande miljöfrågor m.m.

7 res. (S,MP,SD,V)

Tidigare slutdebatterade

Civilutskottets betänkande

23                                 

2011/12:CU16 Familjerätt

21 res. (S,MP,SD,V)

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande

24                                 

2011/12:AU7 En europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare

2 res. (SD,V)

Kulturutskottets betänkanden

25                                 

2011/12:KrU3 Kultur och fritid för barn och unga

7 res. (S,MP,SD,V)

26                                 

2011/12:KrU4 Mediefrågor

4 res. (S,MP,SD,V)

Utbildningsutskottets betänkande

27                                 

2011/12:UbU11 Förbättrade villkor för studerande föräldrar

1 res. (SD)

Näringsutskottets betänkanden

28                                 

2011/12:NU10 Näringspolitiska frågor

29                                 

2011/12:NU13 Handelspolitiska frågor

10 res. (S,MP,SD,V)

    

Ärenden för debatt och avgörande

Skatteutskottets betänkanden

30                                 

2011/12:SkU9 Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift

31                                 

2011/12:SkU13 Allmänna motioner om inkomstskatter

16 res. (S,M,MP,FP,C,SD,V,
KD)

32                                   

2011/12:SkU16 Allmänna motioner om punktskatter

17 res. (S,MP,SD,V)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

33                                 

2011/12:MJU19 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier

2 res. (S,MP,V)

34                                 

2011/12:MJU13 Jakt och viltvård

8 res. (S,M,MP,FP,C,SD,V,
KD)

 

Civilutskottets betänkande

35                                 

2011/12:CU14 Planering och byggande

21 res. (S,MP,SD,V)

Finansutskottets betänkande

36                                 

2011/12:FiU25 Statlig förvaltning

5 res. (S,MP,SD,V)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

37                                 

2011/12:SfU7 Statens arbete med att motverka bidragsbrott

1 res. (SD)

Utbildningsutskottets betänkande

38                                 

2011/12:UbU12 Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan

4 res. (S)

Justitieutskottets utlåtande

39                                 

2011/12:JuU31 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd av personuppgifter på det brottsbekämpande området

Arbetsmarknadsutskottets betänkande och utlåtande

40                                 

2011/12:AU9 Vissa arbetsrättsliga frågor

10 res. (S,MP,SD,V)

41                                 

2011/12:AU10 Grönbok om omstruktureringar och planering för förändringar

     

    

                                   ______________________________