Onsdagen den 14 mars 2012

Föredragningslista 2011/12:82

2011/12:82

Onsdagen den 14 mars 2012

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

________________________________________________________

    

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

1                                     

2011/12:272 av Katarina Köhler (S)

Renovering av dricksvattenledningar

    

Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

Ansvarigt utskott

2                                     

RiR 2012:4 Att styra självständiga lärosäten

UbU

     

     

     

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3                                     

2011/12:87 Ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

MJU

Motion

med anledning av skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032

4                                     

2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

KU

     

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Försvarsutskottets betänkanden

5                                     

2011/12:FöU3 Vissa frågor om Försvarsmaktens materielförsörjning

1 res. (SD)

6                                     

2011/12:FöU4 Kustbevakningsdatalag

1 res. (SD)

Konstitutionsutskottets betänkanden

7                                     

2011/12:KU11 Några begravningsfrågor

2 res. (SD)

8                                     

2011/12:KU6 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

9                                     

2011/12:KU12 Trossamfund m.m.

1 res. (V)

Skatteutskottets betänkanden

10                                 

2011/12:SkU15 Allmänna motioner om mervärdesskatt

5 res. (S,MP,SD,V)

11                                 

2011/12:SkU17 Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring

8 res. (S,MP,SD,V)

Justitieutskottets betänkande

12                                 

2011/12:JuU15 Polisfrågor

17 res. (S,MP,SD,V)

    

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Näringsutskottets betänkande

13                                 

2011/12:NU14 Mineralpolitiska frågor

8 res. (S,M,MP,FP,C,SD,V,

KD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

14                                 

2011/12:MJU5 Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon

1 res. (SD)

Socialutskottets betänkanden

15                                 

2011/12:SoU11 Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen

16                                 

2011/12:SoU12 Folkhälsofrågor

9 res. (S,MP,SD,V)

    

Ärenden för debatt och avgörande

Näringsutskottets betänkanden

17                                 

2011/12:NU11 Bemyndigande om krav på och kontroll av vissa elmätare

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

18                                 

2011/12:AU6 Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014

12 res. (S,MP,SD,V)

Civilutskottets betänkanden

19                                 

2011/12:CU12 Barns möjlighet att få vård

2 res. (S,MP)

20                                 

2011/12:CU13 Hyresrätt m.m.

15 res. (S,MP,SD,V)

Utbildningsutskottets betänkanden

21                                 

2011/12:UbU10 Vissa frågor om fristående skolor

1 res. (SD)

22                                 

2011/12:UbU8 Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning

1 res. (SD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

23                                 

2011/12:MJU10 Livsmedelskontroll

7 res. (S,MP,SD,V)

Trafikutskottets betänkande

24                                 

2011/12:TU7 Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten

Utrikesutskottets betänkande

25                                 

2011/12:UU7 Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition

7 res. (S,MP,SD,V)

Justitieutskottets utlåtande

26                                 

2011/12:JuU29 Subsidiaritetsprövning av förslaget om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)

2 res. (M,FP,SD,KD)

     

    

                                   ______________________________