Onsdag den 9 mars 2016

Föredragningslista 2015/16:77

Föredragningslista

2015/16:77

Onsdagen den 9 mars 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Tillkännagivande om Prins Oscars födelse

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2015/16:428 av Fredrik Schulte (M)
Skatter som stimulerar jobb och tillväxt

3

2015/16:430 av Fredrik Schulte (M)
Tillståndet i Sveriges ekonomi

4

2015/16:439 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Förändring i jaktförordningen

5

2015/16:455 av Sten Bergheden (M)
En ny myndighet för jakt och viltförvaltning

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2015/16:85 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning

CU

7

2015/16:95 Vissa begravningsfrågor

KU

8

2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel

SoU

9

2015/16:107 Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten

SkU

10

2015/16:108 Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

SkU

11

2015/16:125 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt

CU

12

2015/16:126 Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

FöU

EU-dokument

13

KOM(2016) 50 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om en åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism

JuU

14

KOM(2016) 113 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 maj 2016

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets utlåtande

15

Utl. 2015/16:FiU19 Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag

Justitieutskottets betänkande

16

Bet. 2015/16:JuU23 Unga lagöverträdare

15 res. (M, SD, C, L, KD)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Socialutskottets betänkande

17

Bet. 2015/16:SoU9 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet

2 res. (M, SD)

Försvarsutskottets betänkanden

18

Bet. 2015/16:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

3 res. (SD, V)

19

Bet. 2015/16:FöU6 Skydd för geografisk information

Civilutskottets betänkanden

20

Bet. 2015/16:CU16 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser

2 res. (M, C, L, KD)

21

Bet. 2015/16:CU17 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta

Ärenden för debatt och avgörande

Utbildningsutskottets betänkanden

22

Bet. 2015/16:UbU12 Grundskolan

8 res. (S, M, SD, MP, V, KD)

23

Bet. 2015/16:UbU13 Gymnasieskolan

7 res. (S, M, MP, C, V, L, KD)

Civilutskottets betänkande

24

Bet. 2015/16:CU20 En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende

Skatteutskottets betänkanden

25

Bet. 2015/16:SkU18 Punktskatter

14 res. (M, SD, C, L, KD)

26

Bet. 2015/16:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Gemensam debatt bet. 2015/16:MJU6 och 2015/16:MJU11

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

27

Bet. 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd

4 res. (M, SD, C)

28

Bet. 2015/16:MJU11 Biologisk mångfald

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.