Onsdag den 8 maj 2019

Föredragningslista 2018/19:88

Föredragningslista

2018/19:88

Onsdagen den 8 maj 2019

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet

Anmälan om ny riksdagsledamot

2

Ann-Sofie Lifvenhage (M) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 2 maj

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

3

Måndagen den 13 maj kl. 11.00

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2018/19:FPM45 Rådsbeslut om komplettering av förhandlingsdirektiv vad gäller plurilaterala förhandlingar om elektronisk handel COM(2019) 165

NU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

5

Bet. 2018/19:MJU14 Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

Utbildningsutskottets betänkanden

6

Bet. 2018/19:UbU13 Högskolan

59 res. (M, SD, C, V, KD, L)

7

Bet. 2018/19:UbU14 Forskning

16 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

8

Bet. 2018/19:SfU21 Ekonomisk familjepolitik

16 res. (M, SD, C, KD, L)

9

Bet. 2018/19:SfU22 Pensioner

4 res. (C, V, KD)

Finansutskottets betänkanden

10

Bet. 2018/19:FiU27 Riksrevisionens årsredovisning för 2018

11

Bet. 2018/19:FiU36 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

1 res. (M, SD, KD)

Civilutskottets betänkande

12

Bet. 2018/19:CU15 Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

Skatteutskottets utlåtande

13

Utl. 2018/19:SkU24 Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik

1 res. (L)

Justitieutskottets betänkanden

14

Bet. 2018/19:JuU16 Terrorism

32 res. (M, SD, C, KD, L)

15

Bet. 2018/19:JuU21 Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor

2 res. (C, V, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

16

Bet. 2018/19:AU9 Arbetsrätt

26 res. (M, SD, C, V, KD, L)

17

Bet. 2018/19:AU10 Arbetsmiljö och arbetstid

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Skatteutskottets betänkanden

18

Bet. 2018/19:SkU16 Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott

19

Bet. 2018/19:SkU17 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

3 res. (V, KD)

Näringsutskottets betänkanden

20

Bet. 2018/19:NU11 Mineralpolitik

10 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

21

Bet. 2018/19:NU12 Elmarknadsfrågor

8 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utrikesutskottets betänkande

22

Bet. 2018/19:UU6 Europarådet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.