Onsdag den 8 december 2021

Föredragningslista 2021/22:41

Föredragningslista

2021/22:41

Onsdagen den 8 december 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 17 november

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2021/22:134 av Jens Holm (V)
Vägslitageavgift

3

2021/22:152 av Niklas Wykman (M)
Skatter och tillväxt

4

2021/22:161 av Niklas Wykman (M)
Fastighetsskatten

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2021/22:FPM19 Förordning om fiskemöjligheter i Nordostatlanten och i vissa andra vatten utanför unionen för 2022 COM(2021) 661

MJU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

6

COM(2021) 753 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till Europeiska unionens territorium
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 februari 2022

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Näringsutskottets betänkande

7

Bet. 2021/22:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Trafikutskottets betänkande

8

Bet. 2021/22:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

9

Bet. 2021/22:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Skatteutskottets betänkande

10

Bet. 2021/22:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

11 res. (M, SD, C, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialutskottets betänkande

11

Bet. 2021/22:SoU8 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (V)

Justitieutskottets betänkande

12

Bet. 2021/22:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1 res. (M)

Utrikesutskottets betänkande och utlåtande

13

Bet. 2021/22:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1 res. (V)

14

Utl. 2021/22:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2022

1 res. (V)

Försvarsutskottets betänkande

15

Bet. 2021/22:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2 res. (M, SD, KD, L)

Näringsutskottets betänkande

16

Bet. 2021/22:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.