Onsdag den 7 februari 2018

Föredragningslista 2017/18:68

Föredragningslista

2017/18:68

Onsdagen den 7 februari 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 17 januari

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar

2

2017/18:3959 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

KU

3

2017/18:3963 av Tina Acketoft m.fl. (L)

KU

med anledning av prop. 2017/18:74 Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur

4

2017/18:3965 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

SkU

5

2017/18:3966 av Mathias Sundin m.fl. (L)

SkU

med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans

6

2017/18:3968 av Per Lodenius och Anders W Jonsson (båda C)

SoU

7

2017/18:3969 av Maj Karlsson m.fl. (V)

SoU

8

2017/18:3970 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

SoU

9

2017/18:3971 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

SoU

10

2017/18:3972 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

11

2017/18:3973 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

SoU

EU-dokument

12

KOM(2017) 753 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 april 2018

MJU

13

KOM(2018) 51 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 april 2018

SoU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Trafikutskottets betänkande

14

Bet. 2017/18:TU7 Några frågor om alkolås

2 res. (S, MP, V)

Konstitutionsutskottets betänkanden

15

Bet. 2017/18:KU19 Ökad insyn i partiers finansiering

5 res. (M, SD, C, L, KD)

16

Bet. 2017/18:KU35 Valfrågor

2 res. (SD, C, V)

17

Bet. 2017/18:KU7 Tystnadsplikt i riksdagen

18

Bet. 2017/18:KU29 Trossamfund och begravningsfrågor

3 res. (M, C, V, L, KD)

19

Bet. 2017/18:KU31 Massmediefrågor

4 res. (SD, C)

Utbildningsutskottets betänkande

20

Bet. 2017/18:UbU9 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

6 res. (M, C, L, KD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

21

Bet. 2017/18:SfU10 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet

2 res. (SD)

22

Bet. 2017/18:SfU11 Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning

23

Bet. 2017/18:SfU13 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget

1 res. (SD)

24

Bet. 2017/18:SfU14 Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration

1 res. (C)

Kulturutskottets betänkande

25

Bet. 2017/18:KrU4 Radio och tv i allmänhetens tjänst

1 res. (SD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.