Onsdag den 6 april 2016

Föredragningslista 2015/16:87

Föredragningslista

2015/16:87

Onsdagen den 6 april 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

1

2015/16:FPM63 Fördjupat samarbete på området för makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden KOM(2016) 106, KOM(2016) 107, KOM(2016) 108

CU

2

2015/16:FPM64 Rapport om tekniken för identifiering av personer på grundval av fingeravtryck lagrade i Schengens informationssystem KOM(2016) 93

JuU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

3

2015/16:120 Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs

FiU

4

2015/16:143 Läkemedel för särskilda behov

SoU

5

2015/16:155 Utökade möjligheter till förverkande

JuU

Redogörelse

6

2015/16:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2015

UbU

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor

7

2015/16:3338 av Mathias Sundin m.fl. (L)

KU

8

2015/16:3349 av Anders Åkesson m.fl. (C)

KU

med anledning av prop. 2015/16:96 Informationsutbyte med USA

9

2015/16:3347 av Linda Snecker m.fl. (V)

JuU

med anledning av prop. 2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel

10

2015/16:3345 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

11

2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

12

2015/16:3356 av Josef Fransson m.fl. (SD)

NU

13

2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD)

NU

med anledning av prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

14

2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

UU

15

2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

UU

med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

16

2015/16:3343 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD)

FöU

17

2015/16:3350 av Stig Henriksson m.fl. (V)

FöU

18

2015/16:3351 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

FöU

med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt

19

2015/16:3339 av Robert Hannah m.fl. (L)

CU

20

2015/16:3340 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

21

2015/16:3342 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C)

CU

22

2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

CU

23

2015/16:3348 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

CU

med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

24

2015/16:3341 av Magnus Persson och Sven-Olof Sällström (båda SD)

AU

25

2015/16:3353 av Ali Esbati m.fl. (V)

AU

26

2015/16:3359 av Fredrik Malm m.fl. (L)

AU

med anledning av prop. 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

27

2015/16:3346 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

FiU

28

2015/16:3358 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

FiU

med anledning av skr. 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

29

2015/16:3360 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

UU

med anledning av redog. 2015/16:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling

30

2015/16:3361 av Julia Kronlid och Johan Nissinen (båda SD)

UU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkanden

31

Bet. 2015/16:CU13 Hushållningen med mark- och vattenområden

7 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

32

Bet. 2015/16:CU15 Fastighetsrätt

9 res. (SD, C, V)

Konstitutionsutskottets betänkanden

33

Bet. 2015/16:KU15 Fri- och rättigheter

16 res. (S, M, SD, MP, V, L, KD)

34

Bet. 2015/16:KU17 Offentlig förvaltning

4 res. (M, SD, C, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkanden

35

Bet. 2015/16:UbU16 Vuxenutbildning

13 res. (M, SD, C, L, KD)

36

Bet. 2015/16:UbU17 Forskning

13 res. (M, SD, C, L)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Civilutskottets betänkande

37

Bet. 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.

17 res. (S, M, MP, C, V, L, KD)

Konstitutionsutskottets betänkande och utlåtande

38

Utl. 2015/16:KU11 Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m.

39

Bet. 2015/16:KU12 Trossamfund

1 res. (M, C, V, L, KD)

Kulturutskottets betänkande

40

Bet. 2015/16:KrU9 Kulturarvsfrågor

12 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

41

Bet. 2015/16:AU7 Arbetsrätt

24 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Gemensam debatt bet. 2015/16:SfU14, 2015/16:SfU11 och 2015/16:SfU15

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

42

Bet. 2015/16:SfU14 Migration och asylpolitik

41 res. (M, SD, C, V, L, KD)

43

Bet. 2015/16:SfU11 Medborgarskap

4 res. (SD, C, KD)

44

Bet. 2015/16:SfU15 Anhörig- och arbetskraftsinvandring

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Socialutskottets betänkande

45

Bet. 2015/16:SoU10 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

1 res. (M, SD)

Försvarsutskottets betänkande

46

Bet. 2015/16:FöU4 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm

1 res. (SD)

Näringsutskottets betänkande och utlåtande

47

Bet. 2015/16:NU15 Näringspolitik

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

48

Utl. 2015/16:NU16 Granskning av meddelande om att förbättra den inre marknaden

5 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Kulturutskottets betänkande

49

Bet. 2015/16:KrU7 Konstarter och kulturskapares villkor

12 res. (SD, V, L, KD)

Justitieutskottets betänkanden

50

Bet. 2015/16:JuU19 Processrättsliga frågor

10 res. (M, SD, C, V)

51

Bet. 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer

30 res. (M, SD, C, V, L, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.