Onsdag den 5 februari 2020

Föredragningslista 2019/20:69

Föredragningslista

2019/20:69

Onsdagen den 5 februari 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 15 januari

Avsägelser

2

Mia Sydow Mölleby (V) som ledamot i riksdagsstyrelsen

3

Callis Amid (L) som ersättare i riksdagen

Anmälan om kompletteringsval

4

Professor Sverker Sörlin som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond under återstoden av professor Jenny Anderssons mandatperiod fr.o.m. den 5 februari 2020 t.o.m. den 31 oktober 2022

5

Hans Rothenberg (M) som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond under återstoden av Erik Bengtzboes (M) mandatperiod fr.o.m. den 5 februari 2020 t.o.m. den 31 oktober 2022

Utökning av antalet suppleanter

6

Från 28 till 29 i konstitutionsutskottet

7

Från 27 till 28 i skatteutskottet

8

Från 27 till 28 i försvarsutskottet

9

Från 28 till 29 i socialutskottet

10

Från 27 till 28 i trafikutskottet

11

Från 94 till 95 i EU-nämnden

Val av extra suppleanter

12

Göran Lindell (C) som suppleant i konstitutionsutskottet och trafikutskottet

13

Alireza Akhondi (C) som suppleant i skatteutskottet

14

Linda Modig (C) som suppleant i försvarsutskottet

15

Johanna Jönsson (C) som suppleant i socialutskottet

16

Marie-Louise Hänel Sandström (M) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

17

2019/20:290 av Lars Beckman (M)
Utlovade tjänster i Kiruna

18

2019/20:292 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Allmänna arvsfonden

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

19

2019/20:74 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

SkU

20

2019/20:79 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online

FiU

21

2019/20:80 Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa andra frågor

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:67 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

22

2019/20:3483 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

TU

23

2019/20:3484 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

TU

EU-dokument

24

COM(2020) 27 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Hur konferensen om Europas framtid kan se ut

UU

25

COM(2020) 37 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Kommissionens arbetsprogram 2020 En ambitiösare union

UU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Trafikutskottets betänkande

26

Bet. 2019/20:TU6 Yrkestrafik och taxi

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

27

Bet. 2019/20:AU5 Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

1 res. (M, SD, KD)

28

Bet. 2019/20:AU6 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete

2 res. (M, SD, V, KD)

Socialutskottets betänkande

29

Bet. 2019/20:SoU13 Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården

Utbildningsutskottets betänkande

30

Bet. 2019/20:UbU7 Grundsärskolans kunskapsuppdrag

1 res. (M, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.