Onsdag den 5 april 2017

Föredragningslista 2016/17:92

Föredragningslista

2016/17:92

Onsdagen den 5 april 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 16 mars

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2016/17:388 av Mikael Oscarsson (KD)
Användningen av Unrwas medel

3

2016/17:397 av Pål Jonson (M)
Förtroendet för Natos försvarsförpliktelser

4

2016/17:411 av Lotta Finstorp (M)
Sysselsättningsfasen

5

2016/17:412 av Lotta Finstorp (M)
Åtgärder för minskad psykisk ohälsa

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

6

2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

UU

EU-dokument

7

KOM(2017) 150 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2017
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 26 maj 2017

MJU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

8

Bet. 2016/17:MJU12 Djurskydd

11 res. (M, SD, C, V, KD)

Skatteutskottets betänkanden

9

Bet. 2016/17:SkU23 Beskattning av företag, kapital och fastighet

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

10

Bet. 2016/17:SkU24 Punktskatter

20 res. (M, SD, MP, C, V, L, KD)

11

Bet. 2016/17:SkU26 Skatteförfarande och folkbokföring

26 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkande

12

Bet. 2016/17:FiU30 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkande

13

Bet. 2016/17:SfU18 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

12 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Trafikutskottets betänkanden

14

Bet. 2016/17:TU11 Trafiksäkerhet

21 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

15

Bet. 2016/17:TU19 Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller

Civilutskottets betänkande

16

Bet. 2016/17:CU21 Tidsbegränsande bygglov för bostäder

4 res. (M, SD, C, V)

Utbildningsutskottets betänkande

17

Bet. 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

85 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Civilutskottets betänkande

18

Bet. 2016/17:CU12 Konsumenträtt

18 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Kulturutskottets betänkande

19

Bet. 2016/17:KrU7 Marknäten och public service

2 res. (SD)

Justitieutskottets betänkanden

20

Bet. 2016/17:JuU16 Straffrättsliga frågor

42 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

21

Bet. 2016/17:JuU17 Processrättsliga frågor

20 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Socialutskottets betänkande

22

Bet. 2016/17:SoU9 Äldrefrågor

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.