Onsdag den 4 mars 2020

Föredragningslista 2019/20:81

Föredragningslista

2019/20:81

Onsdagen den 4 mars 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 12 februari

Avsägelser

2

Anders W Jonsson (C) som ledamot i socialutskottet

3

Sofia Nilsson (C) som suppleant i socialutskottet

Anmälan om kompletteringsval

4

Sofia Nilsson (C) som ledamot i socialutskottet

5

Anders W Jonsson (C) som suppleant i socialutskottet

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

6

RiR 2020:4 Holdingbolag vid lärosätena – brister i styrning och förvaltning

UbU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

7

2019/20:84 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

SoU

8

2019/20:85 Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg

TU

9

2019/20:87 Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

JuU

Redogörelser

10

2019/20:Europol1 Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och den svenska delegationens arbete under 2019

JuU

11

2019/20:RJ1 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2019

UbU

Motioner

med anledning av skr. 2019/20:73 Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

12

2019/20:3500 av Mats Green m.fl. (M, KD)

AU

med anledning av skr. 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

13

2019/20:3496 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

14

2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. (C)

NU

15

2019/20:3498 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

16

2019/20:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

NU

17

2019/20:3501 av Arman Teimouri m.fl. (L)

NU

med anledning av framst. 2019/20:RB4 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella Valutafondens (IMF) finansieringslösning

18

2019/20:3495 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Försvarsutskottets betänkanden

19

Bet. 2019/20:FöU3 Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

1 res. (C)

20

Bet. 2019/20:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2 res. (M, KD, L)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

21

Bet. 2019/20:AU7 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

24 res. (M, SD, V, KD, L)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Socialutskottets betänkanden

22

Bet. 2019/20:SoU5 Folkhälsofrågor

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

23

Bet. 2019/20:SoU7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

8 res. (SD, V, KD, L)

Kulturutskottets betänkanden

24

Bet. 2019/20:KrU5 Styrning av kulturområdets institutioner

1 res. (SD)

25

Bet. 2019/20:KrU7 Kultur och fritid för barn och unga

6 res. (M, SD, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Skatteutskottets betänkande

26

Bet. 2019/20:SkU16 Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg

1 res. (SD)

Justitieutskottets betänkanden

27

Bet. 2019/20:JuU30 Unga lagöverträdare

21 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

28

Bet. 2019/20:JuU32 Terrorism

18 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Civilutskottets betänkande

29

Bet. 2019/20:CU11 Associationsrätt

2 res. (SD)

Kulturutskottets betänkande

30

Bet. 2019/20:KrU6 Spelfrågor

10 res. (M, SD)

Utbildningsutskottets betänkande

31

Bet. 2019/20:UbU13 Gymnasieskolan

6 res. (M, SD, C, V)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.