Onsdag den 4 juni 2014

Föredragningslista 2013/14:119

Föredragningslista

2013/14:119

Onsdagen den 4 juni 2014

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Fråga om hänvisning av motion till utskott

Votering

             

Justering av protokoll

1

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 28 maj

Avsägelse

2

Jacob Johnson (V) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 juli 2014

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2013/14:488 av Ann Arleklo (S)
Biosimilarer

4

2013/14:493 av Annika Lillemets (MP)
Skydd av Vättern

5

2013/14:501 av Eva-Lena Jansson (S)
Missbruk av visstidsanställning

6

2013/14:514 av Hillevi Larsson (S)
Oberoende organ för bedömning av personskador

7

2013/14:533 av Eva-Lena Jansson (S)
Migrationsverkets uppdrag

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

8

2013/14:FPM88 EU-strategi om att minska risker med kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen KOM(2014) 247

FöU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

9

2013/14:236 Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning

CU

Motion

med anledning av prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler

10

2013/14:Fi15 av Ulla Andersson m.fl. (V)

FiU

Fråga om hänvisning av motion till utskott kl. 16.00

11

Sveriges försvar i skuggan av Ukraina (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Talmannen föreslår att motionen läggs till handlingarna utan hänvisning

Ärenden för avgörande
efter fråga om hänvisning av motion till utskott

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkanden

12

Bet. 2013/14:UU12 Sveriges politik för global utveckling

7 res. (S, MP, SD, V)

13

Bet. 2013/14:UU21 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru å andra sidan

14

Bet. 2013/14:UU22 Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

15

Bet. 2013/14:UU23 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan

16

Bet. 2013/14:UU24 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan

Ärenden för debatt och avgörande

Civilutskottets betänkande

17

Bet. 2013/14:CU32 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

8 res. (S, MP, SD, V)

Justitieutskottets betänkanden

18

Bet. 2013/14:JuU34 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

19

Bet. 2013/14:JuU39 Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism

Socialutskottets betänkande

20

Bet. 2013/14:SoU27 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård

3 res. (SD, V)

Utbildningsutskottets betänkanden

21

Bet. 2013/14:UbU19 Tid för undervisning

3res. (MP)

22

Bet. 2013/14:UbU21 Vissa skollagsfrågor

7res. (S, MP, SD)

Civilutskottets betänkanden

23

Bet. 2013/14:CU26 Förenklingar i aktiebolagslagen

24

Bet. 2013/14:CU28 Märkning av textilprodukter

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

25

Bet. 2013/14:SfU21 Särskilt ömmande omständigheter

2 res. (S, SD, V)

26

Bet. 2013/14:SfU10 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

1 res. (SD)

27

Bet. 2013/14:SfU16 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av förvalsalternativet i premiepensionssystemet

Finansutskottets betänkanden

28

Bet. 2013/14:FiU35 Riksrevisionens årsredovisning 2013

29

Bet. 2013/14:FiU37 Regeringens förvaltningspolitik

Trafikutskottets betänkande

30

Bet. 2013/14:TU13 Vissa vägtrafikfrågor

13 res. (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

31

Bet. 2013/14:MJU17 Landsbygdspolitik

6 res. (S, MP,SD,V)