Onsdag den 3 februari 2016

Föredragningslista 2015/16:62

Föredragningslista

2015/16:62

Onsdagen den 3 februari 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Protokollen från sammanträdena onsdagen den 20, torsdagen den 21 och fredagen den 22 januari

Avsägelse

2

Johan Nissinen (SD) som suppleant i finansutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2015/16:337 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Offentlig upphandling

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4

2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

SoU

Skrivelser

5

2015/16:80 En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020

AU

6

2015/16:87 Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning

MJU

EU-dokument

7

KOM(2016) 31 Förslag tillEuropaparlamentets och rådets förordningom godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 mars 2016

TU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkande

8

Bet. 2015/16:SfU10 Utlänningsdatalag

5 res. (M, SD, V)

Socialutskottets betänkande

9

Bet. 2015/16:SoU4 Bidrag för glasögon till barn och unga

7 res. (SD, C, L, KD)

Finansutskottets betänkande

10

Bet. 2015/16:FiU15 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Konstitutionsutskottets betänkanden och utlåtande

11

Utl. 2015/16:KU27 Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag till ändringar i EU:s valrättsakt
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

12

Bet. 2015/16:KU4 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

6 res. (SD)

13

Bet. 2015/16:KU6 Riksrevisionens rapport om digitalradio

14

Bet. 2015/16:KU9 Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet

Näringsutskottets betänkande

15

Bet. 2015/16:NU7 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen

6 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Justitieutskottets betänkande

16

Bet. 2015/16:JuU2 En modernare rättegång II

1 res. (C)

Trafikutskottets betänkanden

17

Bet. 2015/16:TU6 Postfrågor och grundläggande betaltjänster

5 res. (M, SD, C, V, L, KD)

18

Bet. 2015/16:TU7 Cykelfrågor

5 res. (M, C, V, L, KD)

Kulturutskottets betänkanden

19

Bet. 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga

7 res. (M, SD, C, L, KD)

20

Bet. 2015/16:KrU5 Radio och tv i allmänhetens tjänst

3 res. (SD, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.