Onsdag den 29 september 2021

Föredragningslista 2021/22:12

Föredragningslista

2021/22:12

Onsdagen den 29 september 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 8 september

Avsägelse

2

Ida Karkiainen (S) som suppleant i riksdagens råd för Riksrevisionen

Anmälan om kompletteringsval

3

Konstitutionsutskottet föreslår:
Ida Karkiainen (S) som ledamot i riksdagens råd för Riksrevisionen

4

Jennie Nilsson (S) som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond under återstoden av Ingemar Nilssons (S) mandatperiod fr.o.m. idagt.o.m. den 23 oktober 2022

5

Stefan Plath (SD) som suppleant i utrikesutskottet fr.o.m. idagt.o.m. den 4 november under Sara Gilles (SD) ledighet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

6

COM(2021) 346 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allmän produktsäkerhet, ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 november 2021

CU

7

COM(2021) 420 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 november 2021

FiU

8

COM(2021) 547 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 november 2021

TU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

9

Bet. 2021/22:MJU7 Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall
Utskottetföreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

10

Bet. 2021/22:MJU3 Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

1 res. (M, KD)

Konstitutionsutskottets betänkande

11

Bet. 2021/22:KU2 Rättelse i lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Skatteutskottets betänkande

12

Bet. 2020/21:SkU37 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

3 res. (M, SD, KD)

Socialutskottets betänkande

13

Bet. 2021/22:SoU2 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

1 res. (V, KD, L)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

14

Bet. 2021/22:AU3 Genomförande av visselblåsardirektivet

2 res. (V, L)

15

Bet. 2021/22:AU4 Samhall

1 res. (S, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.