Onsdag den 29 april 2020

Föredragningslista 2019/20:114

Föredragningslista

2019/20:114

Onsdagen den 29 april 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 8 och torsdagen den 9 april

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

2

2019/20:158 Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 29 april

SoU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkande

3

Bet. 2019/20:UU12 Interparlamentariska unionen (IPU)

Utbildningsutskottets betänkande

4

Bet. 2019/20:UbU14 Vuxenutbildning

12 res. (M, SD, C, V, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

5

Bet. 2019/20:MJU18 Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

Finansutskottets betänkande

6

Bet. 2019/20:FiU23 Riksbankens förvaltning 2019

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

7

Bet. 2019/20:AU11 Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt

1 res. (M, SD, KD)

Justitieutskottets betänkanden

8

Bet. 2019/20:JuU15 Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister

9

Bet. 2019/20:JuU29 Våldsbrott och brottsoffer

31 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

10

Bet. 2019/20:JuU41 Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

4 res. (M, SD, V, KD, L)

Socialutskottets betänkande

11

Bet. 2019/20:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning

16 res. (SD, C, KD, L)

Gemensam debatt bet. 2019/20:SfU20, 2019/20:SfU21 och 2019/20:SfU22

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

12

Bet. 2019/20:SfU20 Migration och asylpolitik

41 res. (M, SD, C, V, KD, L)

13

Bet. 2019/20:SfU21 Anhöriginvandring

3 res. (SD, KD)

14

Bet. 2019/20:SfU22 Arbetskraftsinvandring

9 res. (M, SD, KD, L)

Kulturutskottets betänkanden

15

Bet. 2019/20:KrU8 Civila samhället inklusive idrott och folkbildning

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

16

Bet. 2019/20:KrU10 Kultur för alla

25 res. (M, SD, C, V, KD, L)

17

Bet. 2019/20:KrU11 Frågor om film och public service

9 res. (M, SD, C, V, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.