Onsdag den 28 maj 2014

Föredragningslista 2013/14:116

Föredragningslista

2013/14:116

Onsdagen den 28 maj 2014

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

             

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

1

2013/14:29 Tisdagen den 27 maj

CU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2013/14:478 av Ingela Nylund Watz (S)
Användandet av OPS-lösningar

3

2013/14:486 av Jens Holm (V)
Minskad köttkonsumtion

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR

SkU

5

2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada

SkU

6

2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

JuU

7

2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg

TU

8

2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

JuU

Redogörelse

9

2013/14:RR5 Riksrevisionernas årliga rapport 2014

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2013/14:226 Skärpningar i vapenlagstiftningen

10

2013/14:Ju27 av Morgan Johansson m.fl. (S)

JuU

11

2013/14:Ju28 av Richard Jomshof (SD)

JuU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

12

Bet. 2013/14:FiU29 Säkerheter vid clearing hos central motpart

13

Bet. 2013/14:FiU31 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

1 res. (S, MP, V)

14

Bet. 2013/14:FiU18 Direktupphandling

2 res. (MP, SD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

15

Bet. 2013/14:SfU17 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet

5 res. (MP, SD)

16

Bet. 2013/14:SfU15 Vissa socialförsäkringsfrågor

3 res. (MP, SD, V)

17

Bet. 2013/14:SfU18 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

2 res. (M, FP, C, SD, KD)

Konstitutionsutskottets betänkande

18

Bet. 2013/14:KU41 Privata utförare av kommunal verksamhet

1 res. (SD)

Utrikesutskottets betänkanden

19

Bet. 2013/14:UU9 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013

3 res. (S, MP, V)

20

Bet. 2013/14:UU12 Sveriges politik för global utveckling

7 res. (S, MP, SD, V)

Gemensam debatt med anledning av bet. 2013/14:UU21, 2013/14:UU22, 2013/14:UU23 och 2013/14:UU24

21

Bet. 2013/14:UU21 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru å andra sidan

22

Bet. 2013/14:UU22 Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

23

Bet. 2013/14:UU23 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan

24

Bet. 2013/14:UU24 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan