Onsdag den 27 september 2017

Föredragningslista 2017/18:11

Föredragningslista

2017/18:11

Onsdagen den 27 september 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Parentation

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 7 september

Anmälan om ny riksdagsledamot

2

Teres Lindberg (S) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 25 september

Anmälan om ersättare för statsråd

3

Anders Österberg (S) som ersättare för statsminister Stefan Löfven (S) fr.o.m. den 25 september och tills vidare

4

Mattias Vepsä (S) som ersättare för statsrådet Ylva Johansson (S) fr.o.m. den 25 september t.o.m. den 22 oktober

Anmälan om ersättare

5

Sultan Kayhan (S) som ersättare fr.o.m. den 25 september t.o.m. den 22 oktober underArhe Hamednacas (S) ledighet

Anmälan om ändrad partibeteckning

6

Hanna Wigh har den 26 september anmält att hon inte längre tillhör Sverigedemokraternas riksdagsgrupp

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

7

2016/17:620 av Edward Riedl (M)
Polisutbildningen i Umeå

Anmälan om granskningsrapport

8

RIR 2017:18 Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet– högre lön men sämre sammanhållning

UbU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

9

2017/18:7 Skadestånd och Europakonventionen

KU

10

2017/18:12 Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

SoU

11

2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall

SkU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess

12

2017/18:113 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

KU

13

2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

KU

med anledning av prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

14

2017/18:114 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

15

2017/18:120 av Johanna Jönsson m.fl. (C, M, L, KD)

SfU

med anledning av skr. 2016/17:206 Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 - beredskap och hantering

16

2017/18:118 av Johan Forssell m.fl. (M)

SfU

17

2017/18:119 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD)

SfU

med anledning av skr. 2016/17:211 Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016

18

2017/18:22 av Per Ramhorn (SD)

SoU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

19

Bet. 2017/18:FiU12 Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexit-omröstningen

20

Bet. 2017/18:FiU8 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

3 res. (M)

Socialutskottets betänkande

21

Bet. 2017/18:SoU2 Vissa frågor om läkemedelsregistret

1 res. (S, MP, V)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

22

Bet. 2017/18:MJU4 Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål

Socialförsäkringsutskottets betänkande

23

Bet. 2017/18:SfU5 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

1 res. (V)

Skatteutskottets betänkande

24

Bet. 2017/18:SkU2 Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

25

Parentation kl. 16.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.