Onsdag den 27 januari 2016

Föredragningslista 2015/16:59

Föredragningslista

2015/16:59

Onsdagen den 27 januari 2016

Kl.

09.00

Val

ca 09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Val av justitieombudsman

1

Konstitutionsutskottet har föreslagit Stefan Holgersson

Anmälan om ersättare

2

Jamal Mouneimne (S) som ersättare fr.o.m. den 28 januari t.o.m. den 30 april under Katarina Köhlers (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Jamal Mouneimne (S) som suppleant i utrikesutskottet fr.o.m. den 28 januari t.o.m. den 30 april under Katarina Köhlers (S) ledighet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2015/16:18 Tisdagen den 26 januari

MJU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2015/16:83 Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning

JuU

6

2015/16:84 En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende

CU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

7

Bet. 2015/16:AU4 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

2 res. (SD, V)

Civilutskottets betänkanden

8

Bet. 2015/16:CU11 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

9

Bet. 2015/16:CU10 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

1 res. (S, MP, V)

Justitieutskottets utlåtande

10

Utl. 2015/16:JuU26 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv

1 res. (SD)

Utrikesutskottets betänkande

11

Bet. 2015/16:UU9 FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

4 res. (M, V, L, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.