Onsdag den 26 april 2017

Föredragningslista 2016/17:100

Föredragningslista

2016/17:100

Onsdagen den 26 april 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 5 april

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2016/17:415 av Johan Forssell (M)
Tillkännagivanden från riksdagen

3

2016/17:418 av Johan Forssell (M)
Långa sjukskrivningar

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2016/17:FPM84 Stärkta befogenheter för nationella konkurrensmyndigheter KOM(2017) 142

NU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

5

2016/17:178 Skärpt ansvar för fartygsvrak

CU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:162 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

6

2016/17:3711 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

FiU

med anledning av prop. 2016/17:166 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

7

2016/17:3712 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

8

2016/17:3715 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L)

SoU

med anledning av prop. 2016/17:167 Driftsformer för universitetssjukhus

9

2016/17:3713 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

10

2016/17:3716 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

SoU

med anledning av prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

11

2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

AU

12

2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD)

AU

med anledning av skr. 2016/17:164 Riksrevisionens rapport om statliga investeringar i allmänna farleder

13

2016/17:3710 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)

TU

EU-dokument

14

KOM(2017) 142 Förslag tillEuropaparlamentets och rådets direktivom att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 juni 2017

NU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

15

Bet. 2016/17:SfU14 Medborgarskap

3 res. (SD, KD)

16

Bet. 2016/17:SfU15 Migration och asylpolitik

49 res. (M, SD, C, V, L, KD)

17

Bet. 2016/17:SfU16 Anhöriginvandring

7 res. (M, SD, C, V, KD)

18

Bet. 2016/17:SfU17 Arbetskraftsinvandring

15 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkande

19

Bet. 2016/17:FiU33 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

1 res. (V)

Trafikutskottets betänkande

20

Bet. 2016/17:TU14 Väg- och fordonsfrågor

15 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

21

Bet. 2016/17:MJU13 Skogspolitik

14 res. (M, SD, C, V)

22

Bet. 2016/17:MJU14 Fiskeripolitik

23 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärende för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Försvarsutskottets betänkande

23

Bet. 2016/17:FöU7 Samhällets krisberedskap

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

24

Bet. 2016/17:AU9 Nya utstationeringsregler

2 res. (M, C, V, L, KD)

25

Bet. 2016/17:AU10 Arbetsmiljö och arbetstid

11 res. (SD, C, V, KD)

Finansutskottets betänkanden

26

Bet. 2016/17:FiU27 Riksrevisionens årsredovisning för 2016

27

Bet. 2016/17:FiU23 Riksbankens förvaltning 2016

Justitieutskottets betänkanden och utlåtande

28

Utl. 2016/17:JuU30 Den parlamentariska kontrollen av Europol – reviderat förslag

29

Bet. 2016/17:JuU14 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

3 res. (SD, V, L)

30

Bet. 2016/17:JuU24 Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess

Gemensam debatt bet. 2016/17:CU14 och 2016/17:CU15

Civilutskottets betänkanden

31

Bet. 2016/17:CU14 Bostadspolitik

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

32

Bet. 2016/17:CU15 Planering och byggande

30 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Utrikesutskottets betänkande

33

Bet. 2016/17:UU11 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

2 res. (M, C, L, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.