Onsdag den 25 mars 2020

Föredragningslista 2019/20:93

Föredragningslista

2019/20:93

Onsdagen den 25 mars 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 4 mars

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

2

2019/20:120 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

CU

3

2019/20:125 Några fastighetsrättsliga frågor

CU

4

2019/20:126 Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag

SfU

5

2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

UbU

6

2019/20:129 Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

JuU

7

2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

JuU

8

2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

AU

9

2019/20:137 Förbättrad tillsyn på miljöområdet

MJU

Skrivelse

10

2019/20:133 Riksrevisionens rapport om statens planering av höghastighetsjärnvägar

TU

Motion

med anledning av prop. 2019/20:87 Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

11

2019/20:3508 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

EU-dokument

12

COM(2020) 111 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 maj 2020

TU

13

COM(2020) 114 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att ge ekonomiskt bistånd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till unionen som allvarligt har drabbats av större hot mot folkhälsan
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 maj 2020

FöU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:FiU53 Ändringar i statens budget för 2020 – Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset

Skatteutskottets betänkanden

15

Bet. 2019/20:SkU21 Företag, kapital och fastighet

19 res. (M, SD, C, V, KD)

16

Bet. 2019/20:SkU23 Mervärdesskatt

6 res. (M, SD, C, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

17

Bet. 2019/20:FiU36 Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

18

Bet. 2019/20:FiU37 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online

1 res. (L)

19

Bet. 2019/20:FiU38 Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa andra frågor

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

20

Bet. 2019/20:AU8 Arbetsrätt

26 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Civilutskottets betänkande

21

Bet. 2019/20:CU19 Tydligare regler vid konsumentavtal

3 res. (M, SD, C, KD)

Näringsutskottets betänkanden

22

Bet. 2019/20:NU12 Näringspolitik

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

23

Bet. 2019/20:NU13 Regional tillväxtpolitik

12 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.