Onsdag den 24 januari 2018

Föredragningslista 2017/18:60

Föredragningslista

2017/18:60

Onsdagen den 24 januari 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Kent Ekeroth (SD) som ledamot i justitieutskottet

2

Said Abdu (L) som ledamot i näringsutskottet och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

3

Fredrik Malm (L) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

4

Said Abdu (L) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

5

2017/18:329 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Boverkets föreskrifter om vedspisar

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2017/18:71 Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet

FiU

7

2017/18:72 Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter

CU

8

2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud

JuU

Skrivelse

9

2017/18:84 Riksrevisionens rapport om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet

UbU

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:60 Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada

10

2017/18:3950 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

11

2017/18:3957 av Carl Schlyter m.fl. (MP)

UU

med anledning av prop. 2017/18:62 Ny järnvägstrafiklag

12

2017/18:3951 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

med anledning av prop. 2017/18:63 Några frågor om alkolås

13

2017/18:3949 av Emma Wallrup m.fl. (V)

TU

med anledning av prop. 2017/18:64 Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

14

2017/18:3958 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

15

2017/18:3964 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

med anledning av skr. 2017/18:50 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation

16

2017/18:3954 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

JuU

17

2017/18:3962 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)

JuU

med anledning av skr. 2017/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

18

2017/18:3952 av Kent Ekeroth (SD)

JuU

19

2017/18:3961 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)

JuU

med anledning av skr. 2017/18:65 Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling

20

2017/18:3956 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

SoU

med anledning av skr. 2017/18:68 Riksrevisionens rapport om Samisk utbildning

21

2017/18:3948 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

UbU

EU-dokument

22

KOM(2017) 824 Förslag till rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att stärka det finanspolitiska ansvarstagandet och den medelfristiga budgetpolitiska inriktningen i medlemsstaterna
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 mars 2018

FiU

23

KOM(2018) 21 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 mars 2018

SkU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Försvarsutskottets betänkande

24

Bet. 2017/18:FöU4 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

15 res. (M, SD, C, L, KD)

Justitieutskottets betänkanden

25

Bet. 2017/18:JuU9 Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

26

Bet. 2017/18:JuU7 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

3 res. (M, SD, -)

27

Bet. 2017/18:JuU6 Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

2 res. (S, SD, MP, V, -)

Trafikutskottets betänkanden

28

Bet. 2017/18:TU5 Cykelfrågor

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

29

Bet. 2017/18:TU4 Postfrågor

14 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Skatteutskottets betänkande

30

Bet. 2017/18:SkU7 Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning

1 res. (SD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.