Onsdag den 23 mars 2016

Föredragningslista 2015/16:85

Föredragningslista

2015/16:85

Onsdagen den 23 mars 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

1

Annie Lööf (C) fr.o.m. den 1 april
Därmed upphör Göran Lindells (C) uppdrag som ersättare

2

Ida Karkiainen (S) fr.o.m. den 5 april
Därmed upphör Linus Skölds (S) uppdrag som ersättare

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

3

2015/16:FPM56 Förordning om trygg naturgasförsörjning KOM(2016) 52

NU

4

2015/16:FPM57 Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet KOM(2016) 53

NU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2015/16:106 Förstärkt insättningsgaranti

FiU

6

2015/16:131 Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar

UbU

7

2015/16:133 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar

FiU

8

2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

AU

9

2015/16:136 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

SoU

10

2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

SoU

11

2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

SoU

12

2015/16:139 Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag

SoU

13

2015/16:141 Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret

FiU

14

2015/16:142 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

UbU

15

2015/16:144 Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden

KU

16

2015/16:146 Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar

FiU

17

2015/16:147 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen

SfU

18

2015/16:149 Ytterligare undervisningstid i matematik

UbU

19

2015/16:150 Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

JuU

20

2015/16:151 Ny påföljd efter tidigare dom

JuU

21

2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd

UU

22

2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

FöU

Skrivelser

23

2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

KU

24

2015/16:90 Nordiskt samarbete 2015

UU

25

2015/16:114 Strategisk exportkontroll 2015 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

UU

EU-dokument

26

KOM(2016) 157 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr1069/2009 och (EG) nr1107/2009
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 maj 2016

MJU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Kulturutskottets betänkande

27

Bet. 2015/16:KrU6 Civila samhället

19 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Skatteutskottets betänkande

28

Bet. 2015/16:SkU19 Mervärdesskatt

5 res. (SD, C, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

29

Bet. 2015/16:FiU30 Amorteringskrav

30

Bet. 2015/16:FiU40 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)

1 res. (SD)

Justitieutskottets betänkande

31

Bet. 2015/16:JuU14 Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning

Skatteutskottets utlåtanden

32

Utl. 2015/16:SkU27 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändringar i direktivet om administrativt samarbete på skatteområdet – land-för-land-rapportering (DAC 4)

33

Utl. 2015/16:SkU28 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion

Trafikutskottets betänkande

34

Bet. 2015/16:TU12 Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

Näringsutskottets betänkanden

35

Bet. 2015/16:NU13 Exportstrategin

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

36

Bet. 2015/16:NU12 Politik för hållbart företagande

3 res. (M, SD, C, L, KD)

Trafikutskottets betänkande

37

Bet. 2015/16:TU10 Yrkestrafik och taxi

9 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Civilutskottets betänkande

38

Bet. 2015/16:CU14 Hyresrätt m.m.

17 res. (S, M, MP, C, V, L, KD)

Konstitutionsutskottets betänkande och utlåtande

39

Utl. 2015/16:KU11 Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m.

40

Bet. 2015/16:KU12 Trossamfund

1 res. (M, C, V, L, KD)

Kulturutskottets betänkande

41

Bet. 2015/16:KrU9 Kulturarvsfrågor

12 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

42

Bet. 2015/16:AU7 Arbetsrätt

24 res. (M, SD, C, V, L, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.