Onsdag den 22 januari 2020

Föredragningslista 2019/20:62

Föredragningslista

2019/20:62

Onsdagen den 22 januari 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

1

2019/20:221 av Gudrun Brunegård (KD)
Behörighetskraven för vuxenutbildningen

 

2

2019/20:225 av Ann-Sofie Alm (M)
Lärarnas arbetsmiljö

 

3

2019/20:268 av Lars Beckman (M)
23 000 tunnor med kvicksilver utanför Sundsvall och Gotland

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

4

2019/20:68 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

SfU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2019/20:49 Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

 

5

2019/20:3449 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

 

med anledning av prop. 2019/20:51 Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

 

6

2019/20:3466 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

FöU

 

med anledning av prop. 2019/20:52 En utvecklad översiktsplanering

 

7

2019/20:3472 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

 

med anledning av prop. 2019/20:53 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015

 

8

2019/20:3477 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

 

med anledning av prop. 2019/20:57 Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna

 

9

2019/20:3452 av Ulla Andersson m.fl. (V)

FiU

 

med anledning av prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin

 

10

2019/20:3461 av Johan Hedin (C)

JuU

11

2019/20:3465 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

JuU

12

2019/20:3468 av Johan Pehrson m.fl. (L)

JuU

13

2019/20:3474 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

 

med anledning av prop. 2019/20:64 Hemlig dataavläsning

 

14

2019/20:3451 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

15

2019/20:3471 av Ingemar Kihlström m.fl. (KD)

JuU

16

2019/20:3475 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

 

med anledning av skr. 2019/20:50 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro

 

17

2019/20:3456 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

SfU

18

2019/20:3470 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

SfU

19

2019/20:3473 av Hans Eklind m.fl. (KD)

SfU

20

2019/20:3478 av Solveig Zander (C)

SfU

 

med anledning av skr. 2019/20:54 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget

 

21

2019/20:3457 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

SfU

22

2019/20:3458 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

SfU

 

med anledning av skr. 2019/20:60 Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse

 

23

2019/20:3459 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

UbU

 

med anledning av skr. 2019/20:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

24

2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

FöU

 

EU-dokument

 

25

COM(2019) 640 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Den europeiska gröna given 

MJU

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

26

Bet. 2019/20:NU4 Statliga företag

16 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärende för debatt

 

 

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

27

Bet. 2019/20:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

 

 

Ärende för debatt och avgörande

 

 

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

28

Bet. 2019/20:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

 

 

Ärende för debatt

 

 

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

29

Bet. 2019/20:KU5 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2019/20:KU2 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna

 

31

Bet. 2019/20:KU7 Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

32

Bet. 2019/20:JuU13 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

9 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

33

Bet. 2019/20:JuU12 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

2 res. (S, M, V, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

34

Bet. 2019/20:UU6 Sveriges feministiska utrikespolitik

17 res. (M, SD, C, V, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.