Onsdag den 22 februari 2017

Föredragningslista 2016/17:72

Föredragningslista

2016/17:72

Onsdagen den 22 februari 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Parentation

ca 16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 1 februari

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2016/17:272 av Saila Quicklund (M)
Mer idrott

3

2016/17:282 av Michael Svensson (M)
Höjd kompetens i Sveriges skolor

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2016/17:107 Nya utstationeringsregler

AU

5

2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

KrU

6

2016/17:112 Godstrafikfrågor

TU

7

2016/17:117 Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer

NU

8

2016/17:119 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen

NU

9

2016/17:123 Nya regler för europeiska småmål

CU

Skrivelse

10

2016/17:110 Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården

SoU

Redogörelser

11

2016/17:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling

UU

12

2016/17:RAR1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens arvodesnämnd 2016

KU

13

2016/17:ÖN1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens överklagandenämnd 2016

KU

EU-dokument

14

KOM(2017) 47 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 april 2017

TU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande och utlåtande

15

Bet. 2016/17:FiU26 Kommunala frågor

2 res. (S, SD, MP, V)

16

Utl. 2016/17:FiU38 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ändringar i tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet

Socialutskottets betänkande

17

Bet. 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

3 res. (S, M, SD, MP, V)

Kulturutskottets betänkande

18

Bet. 2016/17:KrU5 Kultur för alla

6 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

19

Bet. 2016/17:AU5 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid m.m.

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Justitieutskottets betänkande

20

Bet. 2016/17:JuU10 Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar

Trafikutskottets betänkande

21

Bet. 2016/17:TU6 It- och postfrågor

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkanden

22

Bet. 2016/17:UbU14 Förskolan

13 res. (M, SD, C, V, KD)

23

Bet. 2016/17:UbU11 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

24

Bet. 2016/17:MJU7 Giftfri vardag

30 res. (M, SD, C, V, L, KD)

25

Bet. 2016/17:MJU10 Vattenvård

12 res. (M, SD, C, L, KD)

26

Parentation kl. 16.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.