Onsdag den 22 april 2020

Föredragningslista 2019/20:109

Föredragningslista

2019/20:109

Onsdagen den 22 april 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 1 april

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2019/20:32 Onsdagen den 15 april

SoU

Anmälan om granskningsrapport

3

RiR 2020:11 Tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen?

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2019/20:124 Vissa ändringar i avfallsskattelagen

SkU

5

2019/20:154 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer

FöU

6

2019/20:156 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet

MJU

Skrivelse

7

2019/20:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015–2019

FiU

Redogörelse

8

2019/20:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2019

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

9

Bet. 2019/20:FiU33 Ett nytt konto- och värdefackssystem

10

Bet. 2019/20:FiU39 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet

3 res. (C, V, KD)

Civilutskottets betänkande

11

Bet. 2019/20:CU12 Ersättningsrätt och insolvensrätt

10 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utrikesutskottets betänkanden

12

Bet. 2019/20:UU9 Nedrustningsfrågor

2 res. (V)

13

Bet. 2019/20:UU12 Interparlamentariska unionen (IPU)

Utbildningsutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:UbU14 Vuxenutbildning

12 res. (M, SD, C, V, KD)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Försvarsutskottets betänkande

15

Bet. 2019/20:FöU7 Civilt försvar och krisberedskap

27 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utbildningsutskottets betänkande

16

Bet. 2019/20:UbU17 Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

1 res. (M, SD)

Trafikutskottets betänkande

17

Bet. 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor

27 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Civilutskottets betänkande

18

Bet. 2019/20:CU27 Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom

1 res. (M, SD)

Trafikutskottets betänkande

19

Bet. 2019/20:TU10 Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet

Näringsutskottets betänkanden

20

Bet. 2019/20:NU14 Energipolitik

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

21

Bet. 2019/20:NU15 Handelspolitik

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Utrikesutskottets betänkande

22

Bet. 2019/20:UU15 Mänskliga rättigheter

8 res. (SD, V, L)

Trafikutskottets betänkanden

23

Bet. 2019/20:TU9 Cykelfrågor

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

24

Bet. 2019/20:TU11 Väg- och fordonsfrågor

35 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

25

Bet. 2019/20:MJU12 Övergripande miljöfrågor

19 res. (M, SD, C, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.