Onsdag den 21 oktober 2015

Föredragningslista 2015/16:17

Föredragningslista

2015/16:17

Onsdagen den 21 oktober 2015

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Pyry Niemi (S) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

2

Pyry Niemi (S) som ledamot i EU-nämnden

Meddelande om namnändring

3

Annika Hirvonen (MP) har bytt namn till Annika Hirvonen Falk (MP)

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2015/16:52 av Fredrik Schulte (M)
Företagarnas syn på regeringens skattepolitik

5

2015/16:55 av Jörgen Warborn (M)
Riksdagen inflytande på filmpolitiken

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

6

2015/16:FPM8 Rådsrekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden KOM(2015) 462

AU

Anmälan om granskningsrapport

7

RIR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete. Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar

FöU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkande

8

Bet. 2015/16:FiU9 Riksrevisorernas årliga rapport 2015

Näringsutskottets betänkande

9

Bet. 2015/16:NU6 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

4 res. (M, SD, C, V, FP, KD)

Skatteutskottets betänkanden

10

Bet. 2015/16:SkU2 Informationsutbytesavtal med Niue

11

Bet. 2015/16:SkU3 Informationsutbytesavtal med Brunei

12

Bet. 2015/16:SkU5 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utbildningsutskottets betänkande

13

Bet. 2015/16:UbU3 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning

1 res. (V)

Kulturutskottets betänkande

14

Bet. 2015/16:KrU2 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

Trafikutskottets betänkande

15

Bet. 2015/16:TU2 Ändring i lagen om flygplatsavgifter

1 res. (SD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.