Onsdag den 20 november 2019

Föredragningslista 2019/20:35

Föredragningslista

2019/20:35

Onsdagen den 20 november 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

1

2019/20:45 Några frågor om straff för marknadsmissbruk

FiU

Skrivelser

2

2019/20:40 Riksrevisionens rapport om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande

CU

3

2019/20:46 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete

AU

4

2019/20:48 Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

AU

EU-dokument

5

COM(2019) 581 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning under år 2021 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 2021
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 februari 2020

MJU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkanden

6

Bet. 2019/20:UbU4 Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

7

Bet. 2019/20:UbU5 Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

8

Bet. 2019/20:MJU5 Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

9

Bet. 2019/20:FiU18 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

4 res. (M, V, KD, L)

Justitieutskottets betänkanden

10

Bet. 2019/20:JuU6 Brott mot förtroendevalda

11

Bet. 2019/20:JuU8 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

11 res. (S, M, SD, V, KD, MP)

12

Bet. 2019/20:JuU9 Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

13

Bet. 2019/20:JuU10 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

Skatteutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:SkU5 Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Utbildningsutskottets betänkande

15

Bet. 2019/20:UbU6 Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

Konstitutionsutskottets betänkande

16

Bet. 2019/20:KU3 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning

1 res. (S, V, MP)

Civilutskottets betänkande

17

Bet. 2019/20:CU4 Digitaliserade hyresförhandlingar

Utrikesutskottets betänkande

18

Bet. 2019/20:UU3 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

1 res. (SD, C, KD, L)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

19

Bet. 2019/20:SfU9 Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet

1 res. (SD, C, L)

Kulturutskottets betänkande

20

Bet. 2019/20:KrU3 Det kyrkliga kulturarvet

5 res. (M, SD, C, KD)

Socialutskottets betänkande

21

Bet. 2019/20:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018

1 res. (SD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.