Onsdag den 19 maj 2021

Föredragningslista 2020/21:123

Föredragningslista

2020/21:123

Onsdagen den 19 maj 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 28 april

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2020/21:36 Tisdagen den 20 april

TU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2020/21:669 av Amineh Kakabaveh (-)
Åtgärder mot analfabetismen i Sverige

4

2020/21:690 av Mikael Oscarsson (KD)
Raoul Wallenbergs öde och Sveriges behov av exportkrediter

5

2020/21:707 av Lorena Delgado Varas (V)
Det statliga våldet i Paraguay och Brasilien

6

2020/21:727 av Mats Green (M)
Information från utrikesministern och UD med anledning av svenskars död i Dominikanska republiken

7

2020/21:730 av Håkan Svenneling (V)
Israels ockupation av Palestina

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

8

RiR 2021:15 Statlig medfinansiering av regional kollektivtrafik – Sverigeförhandlingens storstadsavtal

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

9

2020/21:195 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

TU

10

2020/21:196 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

SkU

11

2020/21:197 Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

JuU

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:172 Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik – del 2

12

2020/21:4046 av Acko Ankarberg Johansson och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M)

SoU

med anledning av prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt

13

2020/21:4038 av Nina Lundström m.fl. (L)

MJU

14

2020/21:4045 av Elin Segerlind m.fl. (V)

MJU

15

2020/21:4050 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

16

2020/21:4052 av Peter Helander (C)

MJU

17

2020/21:4054 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

MJU

18

2020/21:4055 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

med anledning av prop. 2020/21:185 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

19

2020/21:4060 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

MJU

20

2020/21:4062 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

21

2020/21:4065 av Elin Segerlind m.fl. (V)

MJU

med anledning av prop. 2020/21:186 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

22

2020/21:4069 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

FöU

med anledning av prop. 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät

23

2020/21:4067 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

24

2020/21:4068 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

25

2020/21:4071 av Rickard Nordin (C)

NU

26

2020/21:4074 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

NU

med anledning av prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter

27

2020/21:4057 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

TU

28

2020/21:4058 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

TU

29

2020/21:4061 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

TU

30

2020/21:4066 av Jens Holm m.fl. (V)

TU

med anledning av prop. 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen

31

2020/21:4059 av Fredrik Malm m.fl. (L)

SfU

32

2020/21:4063 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

SfU

33

2020/21:4064 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

34

2020/21:4070 av Jonny Cato m.fl. (C)

SfU

35

2020/21:4073 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

SfU

36

2020/21:4075 av Hans Eklind m.fl. (KD)

SfU

med anledning av skr. 2020/21:178 Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken – bristande tillförlitlighet

37

2020/21:4051 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

NU

38

2020/21:4053 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

NU

39

2020/21:4056 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

40

Bet. 2020/21:MJU20 Reduktionsplikt för flygfotogen

7 res. (M, SD, V, KD)

Justitieutskottets betänkande

41

Bet. 2020/21:JuU26 Kriminalvårdsfrågor

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Utrikesutskottets betänkande

42

Bet. 2020/21:UU11 Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet

2 res. (M, SD)

Kulturutskottets betänkande

43

Bet. 2020/21:KrU9 Politik för konstnärers villkor

11 res. (M, SD, C, KD)

Socialutskottets betänkande

44

Bet. 2020/21:SoU29 Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden

6 res. (S, M, SD, C, V, MP)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterat och bordlagt efter lika röstetal

Justitieutskottets betänkande

45

Bet. 2020/21:JuU25 Processrättsliga frågor

42 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Tidigare slutdebatterat

Näringsutskottets betänkande

46

Bet. 2020/21:NU21 Energipolitik

54 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkande

47

Bet. 2020/21:KU31 Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

1 res. (SD)

Finansutskottets betänkande

48

Bet. 2020/21:FiU17 Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden

2 res. (M, SD, L)

Skatteutskottets betänkanden

49

Bet. 2020/21:SkU11 Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

7 res. (M, SD, KD)

50

Bet. 2020/21:SkU24 Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

1 res. (M, SD)

51

Bet. 2020/21:SkU25 Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

1 res. (SD)

52

Bet. 2020/21:SkU26 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet

1 res. (KD)

Trafikutskottets betänkande

53

Bet. 2020/21:TU13 Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

Utbildningsutskottets betänkande

54

Bet. 2020/21:UbU18 Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

1 res. (V)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

55

Bet. 2020/21:SfU23 Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning

2 res. (M, SD, KD)

56

Bet. 2020/21:SfU24 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

9 res. (M, SD, V, KD, L)

57

Bet. 2020/21:SfU19 Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

2 res. (SD, V)

58

Bet. 2020/21:SfU22 Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

1 res. (V)

59

Bet. 2020/21:SfU26 En utvidgad bidragsbrottslag

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.