Onsdag den 19 januari 2022

Föredragningslista 2021/22:55

Föredragningslista

2021/22:55

Onsdagen den 19 januari 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Per Ramhorn (SD) som ledamot i socialutskottet

2

Clara Aranda (SD) som suppleant i socialutskottet

Anmälan om kompletteringsval

3

Clara Aranda (SD) som ledamot i socialutskottet

4

Per Ramhorn (SD) som suppleant i socialutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2021/22:213 av Thomas Morell (SD)
En godtagbar postservice

6

2021/22:246 av Tobias Andersson (SD)
Kritiken mot Sverige från FN:s kvinnokommitté

7

2021/22:256 av Larry Söder (KD)
Snabbare utbyggnad av elnäten

8

2021/22:260 av Jens Holm (V)
Skogens betydelse för klimat och biologisk mångfald

9

2021/22:271 av Thomas Morell (SD)
Det höga bränslepriset

10

2021/22:274 av Johan Hultberg (M)
Elförsörjningens betydelse för jobb och företagande

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

11

2021/22:83 Fjärde järnvägspaketet

TU

12

2021/22:85 En ny konsumentköplag

CU

13

2021/22:86 Extra ändringsbudget för 2022 – Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 24 januari

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:77 Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete

14

2021/22:4365 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

med anledning av prop. 2021/22:81 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

15

2021/22:4356 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)

SfU

16

2021/22:4359 av Hans Eklind m.fl. (KD)

SfU

17

2021/22:4360 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

SfU

med anledning av skr. 2021/22:63 Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga – statens arbete med att stärka arméstridskrafterna

18

2021/22:4352 av Per Söderlund m.fl. (SD)

FöU

19

2021/22:4357 av Allan Widman m.fl. (L)

FöU

20

2021/22:4364 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

FöU

21

2021/22:4370 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

FöU

med anledning av skr. 2021/22:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

22

2021/22:4369 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

FöU

med anledning av skr. 2021/22:73 2021 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

23

2021/22:4368 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

JuU

EU-dokument

24

COM(2021) 706 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse och om upphävande av förordning (EU) nr 995/2010
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 mars 2022

MJU

25

COM(2021) 756 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en samarbetsplattform för gemensamma utredningsgrupper och om ändring av förordning (EU) 2018/1726
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 mars 2022

JuU

26

COM(2021) 757 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 och rådets beslut 2005/671/RIF vad gäller digitalt informationsutbyte i terrorismärenden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 mars 2022

JuU

27

COM(2021) 759 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om digitalisering av rättsligt samarbete och tillgång till rättslig prövning i gränsöverskridande civilrättsliga, handelsrättsliga och straffrättsliga frågor och ändring av vissa rättsakter inom området för rättsligt samarbete
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 mars 2022

JuU

28

COM(2021) 760 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2003/8/EG, rådets rambeslut 2002/465/RIF, 2002/584/RIF, 2003/577/RIF, 2005/214/RIF, 2006/783/RIF, 2008/909/RIF, 2008/947/RIF, 2009/829/RIF och 2009/948/RIF och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller digitalisering av rättsligt samarbete
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 mars 2022

JuU

Ärenden för debatt

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

29

Bet. 2021/22:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

30

Bet. 2021/22:KU5 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkande

31

Bet. 2021/22:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Socialutskottets betänkande

32

Bet. 2021/22:SoU9 Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Utbildningsutskottets betänkande

33

Bet. 2021/22:UbU11 Etisk granskning av forskning – en övergångsbestämmelse som avser kliniska läkemedelsprövningar

1 res. (L)

Näringsutskottets betänkanden

34

Bet. 2021/22:NU7 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken

35

Bet. 2021/22:NU13 Krav på rapportering av betalningstider

2 res. (S, M, V, L, MP)

36

Bet. 2021/22:NU4 2021 års redogörelse för bolag med statligt ägande

32 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

Civilutskottets betänkande

37

Bet. 2021/22:CU4 Sjöfylleri

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.