Onsdag den 18 december 2019

Föredragningslista 2019/20:54

Föredragningslista

2019/20:54

Onsdagen den 18 december 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut, dock tidigast klockan 14.00

Avslutning

______________________________________________________________________________

Anmälan om ordförande i utskott

1

Pål Jonson (M) som ordförande i försvarsutskottet fr.o.m. den 1 januari 2020

Utökning av antalet suppleanter

2

Från 28 till 29 i kulturutskottet

Val av extra suppleant

3

Hanna Gunnarsson (V) som suppleant i kulturutskottet

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2019:38 Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2019

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2019/20:55 Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

FiU

6

2019/20:57 Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

FiU

7

2019/20:63 Tydligare regler vid konsumentavtal
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

CU

Skrivelser

8

2019/20:54 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

SfU

9

2019/20:62 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

JuU

Ärenden för avgörande efter debattens slut, dock tidigast kl. 14.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Socialförsäkringsutskottets betänkande

10

Bet. 2019/20:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

11

Bet. 2019/20:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1 res. (SD)

12

Bet. 2019/20:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

16 res. (M, SD, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

13

Bet. 2019/20:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2 res. (SD, V)

14

Bet. 2019/20:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

15

Bet. 2019/20:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

16

Bet. 2019/20:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen


Utbildningsutskottets betänkande

17

Bet. 2019/20:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

Socialutskottets betänkande

18

Bet. 2019/20:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

19

Avslutning

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.