Onsdag den 17 november 2021

Föredragningslista 2021/22:29

Föredragningslista

2021/22:29

Onsdagen den 17 november 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 27 oktober

Anmälan om kompletteringsval

2

Ulf Lönnberg (KD) som suppleant i kulturutskottet och utbildningsutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 28 januari 2022 under Christian Carlssons (KD) ledighet

Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

3

2021/22:1 avJoar Forssell (L)
Försvunna yazidiska kvinnor

4

2021/22:15 avArin Karapet (M)
Armeniska krigsfångar

5

2021/22:28 avArin Karapet (M)
Förändrade betygskrav i svenska

6

2021/22:35 avLars Adaktusson (KD)
Sveriges relationer med Iran

7

2021/22:37 avBoriana Åberg (M)
Avfallsförbränningsskatten

8

2021/22:39 avThomas Morell (SD)
Åkerinäringens förtroende för polisen

9

2021/22:40 avRoger Haddad (L)
Arbetsförmedlingens tillgänglighet

10

2021/22:44 avKjell Jansson (M)
Återinförd fastighetsskatt

11

2021/22:46 avHelena Bouveng (M)
Skatt på begagnad elektronik

12

2021/22:48 avNiklas Wykman (M)
Fastighetsskatten

13

2021/22:52 avMaria Stockhaus (M)
Fortsättningen för Bromma flygplats

14

2021/22:60 avTobias Andersson (SD)
Polislönerna

15

2021/22:61 avTobias Andersson (SD)
Återvändande IS-terrorister

16

2021/22:62 avLars Beckman (M)
Personalbristen inom hotell- och restaurangbranschen

17

2021/22:64 av John Widegren (M)
Svenskt jordbruks konkurrenskraft

18

2021/22:66 avAlexandra Anstrell (M)
Åtgärder mot en ökad vargstam

19

2021/22:67 avAlexandra Anstrell (M)
Sveriges hästnäring

20

2021/22:69 avJens Holm (V)
Miljökrav vid fordonsbesiktning

21

2021/22:72 avRoger Richthoff (SD)
Yttrandefrihet för försvarsmaktsanställda

22

2021/22:73 avRunar Filper (SD)
Effektivare åtgärder mot vildsvinsskador

23

2021/22:74 avMikael Eskilandersson (SD)
Barnäktenskapsbrott

24

2021/22:75 avMikael Eskilandersson (SD)
Undersökningar om förbjudna äktenskap

25

2021/22:76 avMikael Eskilandersson (SD)
Förbud mot kusingifte

26

2021/22:77 avStaffan Eklöf (SD)
Budgetmedel mot utdöende av alm och ask

27

2021/22:78 avTobias Andersson (SD)
Nationellt avhopparprogram

28

2021/22:79 avTobias Andersson (SD)
Åtgärder mot kriminella ungdomar

29

2021/22:80 avJörgen Berglund (M)
Fiberbankar

30

2021/22:81 avMagnus Oscarsson (KD)
Framtidsutsikterna för Sveriges bönder

31

2021/22:82 avThomas Morell (SD)
Avsaknaden av alkobommar i svenska hamnar

32

2021/22:83 avJens Holm (V)
En vägslitageavgift

33

2021/22:84 avStaffan Eklöf (SD)
Miljötillståndsprocessen och svensk livsmedelsproduktion

34

2021/22:85 avThomas Morell (SD)
Hastighetssänkningars inverkan på utvecklingen norr om Dalälven

35

2021/22:86 avSofia Nilsson (C)
Estetiska injektionsbehandlingar

36

2021/22:87 avTobias Andersson (SD)
Gangsterrap

37

2021/22:88 avTobias Andersson (SD)
FN-kritik rörande straffrihet vid sexbrott

38

2021/22:89 avEric Palmqvist (SD)
LKAB:s nekade miljötillstånd i Kiruna

39

2021/22:90 avEric Palmqvist (SD)
LKAB:s roll som föredöme för svensk gruvnäring

40

2021/22:91 avThomas Morell (SD)
Sanktionsavgiften vid otillåten cabotagetrafik

41

2021/22:92 avEric Palmqvist (SD)
Drivmedelspriset och en levande landsbygd

42

2021/22:93 avThomas Morell (SD)
Säkerheten vid landets flygplatser

43

2021/22:94 avEric Palmqvist (SD)
Sänkta hastighetsbegränsningar och en levande landsbygd

44

2021/22:95 avMagdalena Schröder (M)
Regeringens mål- och resultatstyrning av biståndet

45

2021/22:96 avTony Haddou (V)
Barnfattigdom

46

2021/22:97 avHans Rothenberg (M)
Estetiska injektionsbehandlingar

47

2021/22:98 avAmineh Kakabaveh (-)
HDP:s fängslade politiker samt kurdfrågan i Turkiet, Europa och Sverige

48

2021/22:99 avHåkan Svenneling (V)
Turkiets bristande rättsstat och kränkningar av mänskliga rättigheter

49

2021/22:100 avLudvig Aspling (SD)
Migrationsströmmar från Belarus

50

2021/22:101 avMattias Karlsson i Luleå (M)
Effektivare tillståndsprocesser för gruvverksamhet

51

2021/22:102 avAlexandra Anstrell (M)
Försenade pandemistöd till företag

52

2021/22:103 avSaila Quicklund (M)
Arbetsmiljön inom Samhall

53

2021/22:104 avMarléne Lund Kopparklint (M)

Vård till barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp

54

2021/22:105 avMarléne Lund Kopparklint (M)
Sexualbrott mot barn

55

2021/22:106 avMarléne Lund Kopparklint (M)
Uppföljning av tillkännagivanden som rör jakt- och sportskytte

56

2021/22:107 avAmineh Kakabaveh (-)
HDP:s fängslade politiker samt kurdfrågan i Turkiet, Europa och Sverige

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

57

2021/22:44 Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land

KU

58

2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

MJU

Skrivelse

59

2021/22:57 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta

JuU

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:26 Riskskatt för kreditinstitut

60

2021/22:4283 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

61

2021/22:4286 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

62

2021/22:4291 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

med anledning av prop. 2021/22:36 Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper

63

2021/22:4269 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

64

2021/22:4270 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UbU

65

2021/22:4271 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

UbU

66

2021/22:4275 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

med anledning av prop. 2021/22:52 Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning

67

2021/22:4288 av Tina Acketoft m.fl. (L)

KU

68

2021/22:4289 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

KU

69

2021/22:4290 av Karin Enström m.fl. (M)

KU

med anledning av skr. 2021/22:32 Riksrevisionens rapport om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon

70

2021/22:4284 av Anders Åkesson m.fl. (C, M, KD, L)

TU

med anledning av skr. 2021/22:39 Riksrevisionens rapport om Pisa-undersökningen 2018

71

2021/22:4278 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

UbU

72

2021/22:4279 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

UbU

73

2021/22:4280 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

74

2021/22:4281 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

75

2021/22:4282 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UbU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Trafikutskottets betänkande

76

Bet. 2021/22:TU2 Ändringar i vägsäkerhetslagen

Skatteutskottets betänkande

77

Bet. 2021/22:SkU7 Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

Civilutskottets betänkande

78

Bet. 2021/22:CU2 Stärkt skydd för hyresgäster

11 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

79

Bet. 2021/22:MJU9 Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service

3 res. (M, SD, C, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

80

Bet. 2021/22:FiU14 Ett förenklat upphandlingsregelverk

2 res. (C, V)

Försvarsutskottets betänkande

81

Bet. 2021/22:FöU3 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap

3 res. (S, SD, V, MP)

Utbildningsutskottets betänkande

82

Bet. 2021/22:UbU3 Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor

3 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

Konstitutionsutskottets betänkanden

83

Bet. 2021/22:KU3 2019 års riksdagsöversyn

84

Bet. 2021/22:KU8 Sekretess hos den kommission som fått i uppdrag att granska arbetet med att uppnå frigivning av två svenska medborgare utomlands

Justitieutskottets betänkanden

85

Bet. 2021/22:JuU5 Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

8 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

86

Bet. 2021/22:JuU6 Utökade möjligheter att använda tidiga förhör

3 res. (S, C, V, MP)

87

Bet. 2021/22:JuU7 Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i allmän domstol

2 res. (V)

88

Bet. 2021/22:JuU8 Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

16 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.