Onsdag den 17 januari 2018

Föredragningslista 2017/18:56

Föredragningslista

2017/18:56

Onsdagen den 17 januari 2018

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2017/18:23 Tisdagen den 16 januari

FiU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2017/18:292 av Erik Ottoson (M)
Uppföljning av kollektivtrafiklagen

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

4

2017/18:FPM38 Paket med förslag om fullbordande av EMU KOM(2017) 824, KOM(2017) 826, KOM(2017) 822, KOM(2017) 823, KOM(2017) 821, KOM(2017) 825, KOM(2017) 827

FiU

5

2017/18:FPM40 Förslag om normalskattesats (mervärdesskattedirektivet) KOM(2017) 783

SkU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2017/18:67 Tillgänglighetsdelgivning – försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål

JuU

7

2017/18:73 En utvidgning av kapningsbrottet

JuU

8

2017/18:74 Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur

SkU

Skrivelse

9

2017/18:69 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016

JuU

EU-dokument

10

KOM(2017) 769 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 256/2014 om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 februari 2018

NU

11

KOM(2017) 790 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 mars 2018

FiU

12

KOM(2017) 791 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 mars 2018

FiU

13

KOM(2017) 792 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 mars 2018

FiU

14

KOM(2017) 797 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 mars 2018

AU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Socialutskottets betänkande

15

Bet. 2017/18:SoU10 Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige

Trafikutskottets utlåtande

16

Utl. 2017/18:TU8 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av kombidirektivet

1 res. (SD)

Civilutskottets betänkande

17

Bet. 2017/18:CU5 Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar

Konstitutionsutskottets betänkanden

18

Bet. 2017/18:KU18 Snabbare omval

4 res. (SD, C, L)

19

Bet. 2017/18:KU12 Skadestånd och Europakonventionen

Ärenden för debatt

20

Bet. 2017/18:KU5 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

21

Bet. 2017/18:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.