Onsdag den 14 november 2018

Föredragningslista 2018/19:16

Föredragningslista

2018/19:16

Onsdagen den 14 november 2018

Kl.

09.00

Prövning av förslaget till statsminister

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Prövning av förslaget till statsminister

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 24 oktober

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

3

Bet. 2018/19:KU2 Ändrade mediegrundlagar (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

4

Bet. 2018/19:KU3 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

5

Bet. 2018/19:KU4 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

6

Bet. 2018/19:KU7 EU-arbetet i riksdagen

3 res. (SD)

Kulturutskottets betänkande

7

Bet. 2018/19:KrU2 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

12 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

Finansutskottets betänkande

8

Bet. 2018/19:FiU15 Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Skatteutskottets betänkanden

9

Bet. 2018/19:SkU2 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

10

Bet. 2018/19:SkU3 Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

11

Bet. 2018/19:SkU4 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

1 res. (SD)

Justitieutskottets betänkande

12

Bet. 2018/19:JuU4 Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

Trafikutskottets betänkande

13

Bet. 2018/19:TU2 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

2 res. (KD, L)

Civilutskottets betänkanden

14

Bet. 2018/19:CU2 En ny regional planering

3 res. (V, L)

15

Bet. 2018/19:CU3 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.