Onsdag den 14 februari 2018

Föredragningslista 2017/18:72

Föredragningslista

2017/18:72

Onsdagen den 14 februari 2018

Kl.

09.00

Utrikespolitisk debatt

______________________________________________________________________________

1

Utrikespolitisk debatt

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från onsdagen den 24 januari

Avsägelse

3

Birgitta Ohlsson (L) som ledamot i utrikesutskottet fr.o.m. den 15 februari

Anmälan om kompletteringsval

4

Fredrik Malm (L) som ledamot i utrikesutskottet fr.o.m. den 15 februari

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2017/18:23 Tisdagen den 16 januari

FiU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

6

2017/18:374 av Peter Helander (C)
Flygförbindelse Mora–Arlanda

Anmälan om återkallelse av proposition

7

Skrivelse
2017/18:97 Återkallelse av proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

8

2017/18:88 Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning

JuU

9

2017/18:92 Förstärkt följerätt

NU

Redogörelse

10

2017/18:ÖN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens överklagandenämnd 2017

KU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

11

Bet. 2017/18:AU5 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension

Försvarsutskottets betänkande

12

Bet. 2017/18:FöU3 Försvarspolitik

13 res. (M, SD, C, V, KD)

Justitieutskottets betänkanden

13

Bet. 2017/18:JuU11 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

2 res. (SD, V, -)

14

Bet. 2017/18:JuU12 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

1 res. (SD, -)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.