Onsdag den 13 oktober 2021

Föredragningslista 2021/22:15

Föredragningslista

2021/22:15

Onsdagen den 13 oktober 2021

Kl.

09.00

Val

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Val

1

Val av tjugo ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

2

Val av tjugo suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation

Justering av protokoll

3

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 22 september

Avsägelser

4

Joakim Sandell (S) som ledamot i justitieutskottet

5

Anna Wallentheim (S) som ledamot i kulturutskottet

6

Gustaf Lantz (S) som suppleant i justitieutskottet

Anmälan om kompletteringsval

7

Gustaf Lantz (S) som ledamot i justitieutskottet

Utökning av antalet suppleanter

8

Från 320 till 328 i finansutskottet

9

Från 322 till 328 i skatteutskottet

10

Från 322 till 328 i justitieutskottet

11

Från 322 till 328 i civilutskottet

12

Från 322 till 329 i socialförsäkringsutskottet

13

Från 323 till 328 i socialutskottet

14

Från 323 till 329 i kulturutskottet

15

Från 322 till 328 i utbildningsutskottet

16

Från 321 till 326 i trafikutskottet

17

Från 323 till 328 i miljö- och jordbruksutskottet

18

Från 322 till 328 i näringsutskottet

19

Från 321 till 327 i arbetsmarknadsutskottet

20

Från 324 till 329 i EU-nämnden

Val av extra suppleanter

21

Val av åtta suppleanter i finansutskottet

22

Val av sex suppleanter i skatteutskottet

23

Val av sex suppleanter i justitieutskottet

24

Val av sex suppleanter i civilutskottet

25

Val av sju suppleanter i socialförsäkringsutskottet

26

Val av fem suppleanter i socialutskottet

27

Val av sex suppleanter i kulturutskottet

28

Val av sex suppleanter i utbildningsutskottet

29

Val av fem suppleanter i trafikutskottet

30

Val av fem suppleanter i miljö- och jordbruksutskottet

31

Val av sex suppleanter i näringsutskottet

32

Val av sex suppleanter i arbetsmarknadsutskottet

33

Val av fem suppleanter i EU-nämnden

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

34

RiR 2021:25 Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn – stora utmaningar för polis och åklagare

JuU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

35

2021/22:16 Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag

FiU

36

2021/22:18 Brott mot djur – skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem

MJU

37

2021/22:19 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

KU

38

2021/22:20 Avskaffad reklamskatt

FiU

39

2021/22:21 Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

SkU

40

2021/22:23 Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar

SkU

41

2021/22:28 Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina

UbU

Skrivelse

42

2021/22:24 Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer

CU

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:214 Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i allmän domstol

43

2021/22:59 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

med anledning av prop. 2020/21:217 Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

44

2021/22:410 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

45

2021/22:923 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

46

2021/22:1007 av Johan Pehrson m.fl. (L)

JuU

47

2021/22:1038 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

48

2021/22:1150 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

49

2021/22:1156 av Johan Hedin m.fl. (C)

JuU

med anledning av prop. 2020/21:220 Bättre uppföljning av läkemedel för djur

50

2021/22:307 av Pia Steensland m.fl. (KD)

SoU

med anledning av prop. 2021/22:2 Höständringsbudget för 2021

51

2021/22:4091 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

med anledning av skr. 2020/21:223 Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service

52

2021/22:924 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

53

2021/22:1151 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

MJU

med anledning av skr. 2021/22:3 En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga

54

2021/22:4223 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

NU

55

2021/22:4225 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

56

2021/22:4226 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

NU

57

2021/22:4230 av Per Schöldberg m.fl. (C)

NU

med anledning av skr. 2021/22:6 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap

58

2021/22:4021 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

FöU

59

2021/22:4229 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

FöU

med anledning av skr. 2021/22:7 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet

60

2021/22:4237 av Kristina Axén Olin m.fl. (M, KD)

UbU

med anledning av skr. 2021/22:13 Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år

61

2021/22:4227 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)

AU

62

2021/22:4228 av Mats Green m.fl. (M, KD)

AU

EU-dokument

63

COM(2021) 421 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010, (EU) nr 1095/2010
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 november 2021

FiU

64

COM(2021) 422 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och vissa kryptotillgångar (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 november 2021

FiU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

65

Bet. 2021/22:FiU7 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering
Utskottetföreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

66

Bet. 2021/22:FiU8 Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt

1 res. (M, SD)

Skatteutskottets betänkanden

67

Bet. 2021/22:SkU2 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

1 res. (SD, V)

68

Bet. 2021/22:SkU3 Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

1 res. (V)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.