Onsdag den 13 mars 2019

Föredragningslista 2018/19:64

Föredragningslista

2018/19:64

Onsdagen den 13 mars 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Val

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Jimmy Loord (KD) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 april

2

Erik Ezelius (S) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

3

Daniel Andersson (S) som suppleant i EU-nämnden

Utökning av antalet suppleanter

4

Från 80 till 87 i EU-nämnden

Val av extra suppleanter

5

Ida Gabrielsson (V) som suppleant i EU-nämnden

6

Ali Esbati (V) som suppleant i EU-nämnden

7

Karin Rågsjö (V) som suppleant i EU-nämnden

8

Lorena Delgado Varas (V) som suppleant i EU-nämnden

9

Linda Westerlund Snecker (V) som suppleant i EU-nämnden

10

Mia Sydow Mölleby (V) som suppleant i EU-nämnden

11

Vasiliki Tsouplaki (V) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

12

2018/19:118 av Louise Meijer (M)
Återvändande IS-terrorister

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

13

RiR 2019:8 Köp på saklig grund – myndigheters skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

14

2018/19:12 Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott

SkU

15

2018/19:54 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

SkU

16

2018/19:56 Nya EU-regler om aktieägares rättigheter

CU

17

2018/19:63 Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Armenien

UU

18

2018/19:62 Aktivitetsgrad i fondförvaltning

FiU

19

2018/19:64 Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

MJU

20

2018/19:66 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden

JuU

21

2018/19:71 Genomförandet av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor

JuU

Ärende för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkande

22

Bet. 2018/19:SoU12 Stöd till personer med funktionsnedsättning

16 res. (S, SD, C, V, KD, L, MP)

Val kl. 16.00

23

Val av ledamöter och suppleanter i riksdagens råd för Riksrevisionen

24

Val av ordförande och vice ordförande i riksdagens råd för Riksrevisionen

25

Val av ordförande och ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden

26

Val av sex ledamöter till Valprövningsnämnden

27

Val av sex suppleanter till Valprövningsnämnden

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

28

Bet. 2018/19:FiU33 Extra ändringsbudget för 2019 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken

29

Bet. 2018/19:FiU35 Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd

Trafikutskottets betänkande

30

Bet. 2018/19:TU8 Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

Socialutskottets betänkande

31

Bet. 2018/19:SoU17 Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter

Näringsutskottets utlåtande

32

Utl. 2018/19:NU10 Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras

1 res. (SD)

Skatteutskottets betänkanden

33

Bet. 2018/19:SkU9 Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

1 res. (SD)

34

Bet. 2018/19:SkU11 Företag, kapital och fastighet

22 res. (M, SD, C, V, KD)

35

Bet. 2018/19:SkU12 Punktskatt

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

36

Bet. 2018/19:SkU13 Mervärdesskatt

7 res. (M, SD, C, KD, L)

37

Bet. 2018/19:SkU15 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift

1 res. (V)

Försvarsutskottets betänkande

38

Bet. 2018/19:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

4 res. (M, SD, KD, L)

Kulturutskottets betänkande

39

Bet. 2018/19:KrU7 Kulturarvsfrågor

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Konstitutionsutskottets betänkande och utlåtande

40

Bet. 2018/19:KU15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

1 res. (M)

41

Utl. 2018/19:KU23 Granskning av rapporter och meddelande om subsidiaritet och proportionalitet m.m.

Utbildningsutskottets betänkanden

42

Bet. 2018/19:UbU7 Förskolan

28 res. (M, SD, C, V, KD, L)

43

Bet. 2018/19:UbU15 Studiestöd

11 res. (M, SD, C, KD, L)

_________________________