Onsdag den 13 januari 2016

Föredragningslista 2015/16:51

Föredragningslista

2015/16:51

Onsdagen den 13 januari 2016

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Justering av protokoll

2

Protokollen från sammanträdena torsdagen den 10 och fredagen den 11 december

Avsägelse

3

Said Abdu (L) som ledamot i trafikutskottet

Anmälan om kompletteringsval

4

Peter Helander (C) som suppleant i finansutskottet och näringsutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2015/16:270 av Edward Riedl (M)
Flygets gröna omställning

6

2015/16:272 av Edward Riedl (M)
Byggandet av Norrbotniabanan

7

2015/16:273 av Edward Riedl (M)
Skydd för offer för hämndporrbrott

8

2015/16:278 av Edward Riedl (M)
Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan

9

2015/16:279 av Erik Ottoson (M)
Kilometerskattens effekter på tillgången på biodrivmedel

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

10

2015/16:FPM32 Förlängd tidsperiod för normalskattesatsen (mervärdesskattedirektivet) KOM(2015) 646

SkU

11

2015/16:FPM33 Direktiv om bekämpande av terrorism KOM(2015) 625

JuU

12

2015/16:FPM34 En flygstrategi för Europa KOM(2015) 598

TU

13

2015/16:FPM35 Reviderad förordning om gemensamma regler om civil luftfartssäkerhet och EU-byrån för flygsäkerhet KOM(2015) 613

TU

14

2015/16:FPM36 Direktiv om avtal för tillhandahållande av digitalt innehåll KOM(2015) 634, SWD(2015) 274, SWD(2015) 275

CU

15

2015/16:FPM37 Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans KOM(2015) 633, KOM(2015) 635, SWD(2015) 274, SWD(2015) 275

CU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

16

2015/16:72 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

TU

17

2015/16:73 Billigare utbyggnad av bredbandsnät

TU

18

2015/16:77 Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric

UbU

19

2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass

JuU

Skrivelser

20

2015/16:61 Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar

FiU

21

2015/16:74 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

JuU

EU-dokument

22

KOM(2015) 583 Förslag tillEuropaparlamentets och rådets förordningom de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 februari 2016

FiU

23

KOM(2015) 586 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 februari 2016

FiU

24

KOM(2015) 613 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr216/2008
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 mars 2016

TU

25

KOM(2015) 625 Förslag till Europaparlamentets och rådetsdirektiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 februari 2016

JuU

26

KOM(2015) 634 Förslag till Europaparlamentets och rådetsdirektiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 mars 2016

CU

27

KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och rådetsdirektiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 mars 2016

CU

Ärende för debatt och avgörande

Reservationer

Socialutskottets betänkande

28

Bet. 2015/16:SoU3 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

4 res. (SD, V, KD)

_________________________