Onsdag den 11 december 2019

Föredragningslista 2019/20:49

Föredragningslista

2019/20:49

Onsdagen den 11 december 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

1

2019/20:189 av Thomas Morell (SD)
Miljökonsekvenser av mobila verkstäder

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

2

RiR 2019:36 Svenska skeppshypotekskassan

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3

2019/20:53 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

NU

Skrivelser

4

2019/20:50 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

SfU

5

2019/20:56 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

JuU

Motioner

med anledning av skr. 2019/20:44 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan

6

2019/20:3446 av Helena Vilhelmsson (C)

JuU


med anledning av skr. 2019/20:46 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete

7

2019/20:3442 av Ali Esbati m.fl. (V)

AU

8

2019/20:3444 av Mats Green m.fl. (M)

AU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Trafikutskottets betänkande

9

Bet. 2019/20:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

10

Bet. 2019/20:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

2 res. (M, SD)

Näringsutskottets betänkande

11

Bet. 2019/20:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkande

12

Bet. 2019/20:KU4 Översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)

Justitieutskottets betänkande

13

Bet. 2019/20:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

37 res. (M, SD, V, KD)

Utrikesutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

13 res. (M, SD, C, V, KD)

Försvarsutskottets betänkande

15

Bet. 2019/20:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

9 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Näringsutskottets betänkande

16

Bet. 2019/20:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

1 res. (SD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.