Onsdag den 11 april 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:95

Föredragningslista

2017/18:95

Onsdagen den 11 april 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 21 mars

 

 

Avsägelse

 

2

ClasGöran Carlsson (S) som suppleant i civilutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

ClasGöran Carlsson (S) som ledamot i civilutskottet

 

4

Åsa Eriksson (S) som suppleant i civilutskottet

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

5

Från 28 till 29 i skatteutskottet

 

6

Från 26 till 27 i civilutskottet

 

 

Val av extra suppleanter

 

7

Linda Snecker (V) som suppleant i skatteutskottet

 

8

Lars-Axel Nordell (KD) som suppleant i civilutskottet

 

 

Minskning av antalet suppleanter

 

9

Från 28 till 27 i kulturutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

10

2017/18:422 av Mikael Oscarsson (KD)
Åtgärder mot stöldligor

 

11

2017/18:428 av Jan Ericson (M)
Trygghet för brevbärare

 

12

2017/18:442 av Erik Slottner (KD)
Påföljder för unga kriminella

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

13

2017/18:FPM61 Förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag

FiU

14

2017/18:FPM62 Direktiv och förordning om gränsöverskridande distribution av fonder

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

15

2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

FöU

16

2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

KU

17

2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

AU

18

2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

SoU

19

2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

UbU

20

2017/18:220 En omreglerad spelmarknad

KrU

21

2017/18:222 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor

NU

22

2017/18:223 Nationell läkemedelslista

SoU

23

2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar

SfU

24

2017/18:227 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning

NU

 

Skrivelser

 

25

2017/18:128 Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare

CU

26

2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel

NU

27

2017/18:201 Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag

CU

28

2017/18:217 Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag till skolan

UbU

29

2017/18:219 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan

UU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2017/18:61 Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder

 

30

2017/18:4053 av Olle Felten och Jeff Ahl (båda SD)

SkU

 

med anledning av prop. 2017/18:106 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

 

31

2017/18:4057 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

 

med anledning av prop. 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

 

32

2017/18:4054 av Olle Felten och Jeff Ahl (båda SD)

SkU

33

2017/18:4075 av David Lång (SD)

SkU

 

med anledning av prop. 2017/18:129 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

 

34

2017/18:4022 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

CU

35

2017/18:4024 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

CU

 

med anledning av prop. 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

 

36

2017/18:4050 av Olle Felten och Jeff Ahl (båda SD)

SkU

37

2017/18:4076 av David Lång (SD)

SkU

 

med anledning av prop. 2017/18:137 Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor

 

38

2017/18:4035 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, KD, L)

FiU

 

med anledning av prop. 2017/18:143 Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

 

39

2017/18:4048 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V)

UU

 

med anledning av prop. 2017/18:144 Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

 

40

2017/18:4051 av Olle Felten och Jeff Ahl (båda SD)

SkU

 

med anledning av prop. 2017/18:145 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

 

41

2017/18:4052 av Olle Felten och Jeff Ahl (båda SD)

SkU

 

med anledning av prop. 2017/18:147 Ny djurskyddslag

 

42

2017/18:4019 av Jens Holm m.fl. (V)

MJU

43

2017/18:4034 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

MJU

44

2017/18:4040 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

 

med anledning av prop. 2017/18:150 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd

 

45

2017/18:4060 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

SfU

46

2017/18:4071 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

SfU

 

med anledning av prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

 

47

2017/18:4056 av Andreas Norlén m.fl. (M)

KU

 

med anledning av prop. 2017/18:154 Journalistik i hela landet

 

48

2017/18:4023 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

KU

49

2017/18:4027 av Jonas Millard m.fl. (SD)

KU

 

med anledning av prop. 2017/18:157 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

 

50

2017/18:4044 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

51

2017/18:4058 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

52

2017/18:4066 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M)

SoU

53

2017/18:4068 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

 

med anledning av prop. 2017/18:161 En möjlighet till körkortslån

 

54

2017/18:4011 av Nina Lundström m.fl. (L)

TU

55

2017/18:4018 av Per Klarberg m.fl. (SD)

TU

 

med anledning av prop. 2017/18:162 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare

 

56

2017/18:4032 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

KU

 

med anledning av prop. 2017/18:168 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare

 

57

2017/18:4025 av Aron Modig m.fl. (KD)

SfU

 

med anledning av prop. 2017/18:169 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

 

58

2017/18:4046 av Maj Karlsson m.fl. (V)

SoU

59

2017/18:4059 av Christina Östberg m.fl. (SD)

SoU

60

2017/18:4067 av Christina Örnebjär m.fl. (L, KD, C)

SoU

 

med anledning av prop. 2017/18:173 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet

 

61

2017/18:4033 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

SfU

 

med anledning av prop. 2017/18:176 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner

 

62

2017/18:4047 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

63

2017/18:4062 av Paula Bieler m.fl. (SD)

SfU

 

med anledning av prop. 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

64

2017/18:4020 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

65

2017/18:4061 av Allan Widman m.fl. (L)

UU

 

med anledning av prop. 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla

 

66

2017/18:4029 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

UbU

67

2017/18:4049 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

68

2017/18:4072 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

UbU

 

med anledning av prop. 2017/18:187 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

 

69

2017/18:4064 av Martin Kinnunen och David Lång (båda SD)

SkU

 

med anledning av prop. 2017/18:193 Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

 

70

2017/18:4079 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

UbU

 

med anledning av prop. 2017/18:194 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

 

71

2017/18:4039 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

UbU

72

2017/18:4077 av Christer Nylander och Annika Eclund (L, KD)

UbU

 

med anledning av prop. 2017/18:197 Fler bygglovsbefriade åtgärder

 

73

2017/18:4078 av Robert Hannah m.fl. (L)

CU

 

med anledning av prop. 2017/18:198 Förlängd klampning

 

74

2017/18:4021 av Per Klarberg m.fl. (SD)

TU

 

med anledning av skr. 2017/18:90 Nordiskt samarbete 2017

 

75

2017/18:4045 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

UU

76

2017/18:4055 av Jeff Ahl och Olle Felten (båda SD)

UU

 

med anledning av skr. 2017/18:109 Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden

 

77

2017/18:4042 av Sven-Olof Sällström (SD)

AU

 

med anledning av skr. 2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017

 

78

2017/18:4036 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

79

2017/18:4041 av Jeff Ahl och Olle Felten (båda SD)

UU

80

2017/18:4043 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

UU

 

med anledning av skr. 2017/18:136 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2016 och helåret 2017

 

81

2017/18:4012 av Björn Söder och Markus Wiechel (båda SD)

UU

 

med anledning av skr. 2017/18:139 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017

 

82

2017/18:4037 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

UU

 

med anledning av skr. 2017/18:141 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering

 

83

2017/18:4028 av Mikael Jansson (SD)

FöU

 

med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

 

84

2017/18:4063 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

UU

85

2017/18:4065 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

UU

86

2017/18:4070 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

UU

87

2017/18:4073 av Sofia Damm m.fl. (KD)

UU

 

med anledning av skr. 2017/18:188 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

 

88

2017/18:4069 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

UU

 

EU-dokument

 

89

COM(2018) 96 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 maj 2018

CU

90

COM(2018) 134 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 juni 2018

FiU

91

COM(2018) 171 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 juni 2018

AU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utrikesutskottets betänkande

 

92

Bet. 2017/18:UU11 Säkerhetspolitik

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

93

Bet. 2017/18:FöU7 Civilt försvar och krisberedskap

50 res. (M, SD, C, V, L, KD)

94

Bet. 2017/18:FöU11 Ny strålskyddslag

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

95

Bet. 2017/18:UbU18 Övergripande skolfrågor

28 res. (M, SD, C, V, L, KD)

96

Bet. 2017/18:UbU19 Lärare och elever

48 res. (M, SD, C, V, L, KD)

97

Bet. 2017/18:UbU20 Grundläggande om utbildningen

35 res. (M, SD, C, V, L, KD)

98

Bet. 2017/18:UbU22 Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet

1 res. (SD)

99

Bet. 2017/18:UbU21 Samisk utbildning

1 res. (SD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

100

Bet. 2017/18:CU16 Planering och byggande m.m.

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

101

Bet. 2017/18:CU6 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag

3 res. (M, C, KD)

102

Bet. 2017/18:CU18 Fastighetsrätt

14 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

103

Bet. 2017/18:KU15 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor

4 res. (SD, -)

104

Bet. 2017/18:KU33 Kommunala och regionala frågor

6 res. (SD, C,

KD, -)

 

Kulturutskottets betänkande

 

105

Bet. 2017/18:KrU6 Kultur och fritid för barn och unga

9 res. (S, M, SD, MP, V, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

106

Bet. 2017/18:MJU17 Skogspolitik

15 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

107

Bet. 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor

12 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.