Måndagen den 25 juni 2012

Föredragningslista 2011/12:135

2011/12:135

Måndagen den 25 juni 2012

Kl.

11.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena fredagen den 15 och måndagen den 18 juni

    

Avsägelse

2                                     

Gustav Fridolin (MP) som suppleant i EU-nämnden

    

Anmälan om kompletteringsval

3                                     

Kew Nordqvist (MP) som suppleant i EU-nämnden

    

Anmälan om personlig ersättare för särskild företrädare för partigrupp

4                                     

Tomas Tobé (M) fr.o.m. den 1 september

    

Anmälan om ordförande i utskott

5                                     

Elisabeth Svantesson (M) som ordförande i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 19 juni

    

Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Tisdagen den 26 juni och onsdagen den 27 juni

6                                     

Interpellationssvar utgår

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7                                     

2011/12:422 av Anders Ygeman (S)

Innebörd och måluppfyllelse av fossiloberoende fordonsflotta

8                                     

2011/12:424 av Peter Persson (S)

Resurser mot skattefusk

9                                     

2011/12:425 av Peter Persson (S)

Jobbskatteavdragen

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

10                                 

2011/12:38 Fredagen den 8 juni

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

11                                 

2011/12:163 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition. Motionstiden utgår den 26 september

JuU

Motioner

med anledning av skr. 2011/12:154 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011

12                                 

2011/12:U30 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

UU

13                                 

2011/12:U31 av Hans Linde m.fl. (V)

UU

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

14                                 

2011/12:346 av Mehmet Kaplan (MP)

Olyckor vid arbetsplatspraktik

15                                 

2011/12:360 av Hillevi Larsson (S)

Gemensamma trygghetssystem eller privata försäkringar

16                                 

2011/12:370 av Monica Green (S)

Tilltron till a-kassan

2011/12:371 av Monica Green (S)

Den svenska modellen och välfärdsligan

2011/12:415 av Eva-Lena Jansson (S)

Arbetslöshetsförsäkring och inkomstbortfallsprincip

17                                 

2011/12:384 av Hillevi Larsson (S)

Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

18                                 

2011/12:397 av Shadiye Heydari (S)

Praktik genom Arbetsförmedlingen

19                                 

2011/12:398 av Hillevi Larsson (S)

Sommarjobbssatsning för unga

20                                 

2011/12:403 av Håkan Bergman (S)

Arbetslösheten i Örebro län

Eva-Lena Jansson (S) tar svaret

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

21                                 

2011/12:427 av Peter Persson (S)

Illojal konkurrens inom åkerinäringen

     

    

                                   ______________________________