Måndag den 5 maj 2014

Föredragningslista 2013/14:106

Föredragningslista

2013/14:106

Måndagen den 5 maj 2014

Kl.

11.00

Arbetsplenum

             

Justering av protokoll

1

Protokollen från sammanträdena fredagen den 25 och måndagen den 28 april

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

2

2013/14:32 Fredagen den 11 april

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2013/14:26 Tisdagen den 29 april

CU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2013/14:434 av Per Bolund (MP)
Stöd till kvinnojourer

5

2013/14:437 av Jabar Amin (MP)
Deportationer av asylsökande med asylrätt

6

2013/14:439 av Mats Pertoft (MP)
Införande av kvotplikten

7

2013/14:442 av Anders Ygeman (S)
Fossiloberoende fordonsflotta

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

8

2013/14:FPM72 Förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter KOM(2014) 179, KOM(2014) 180

MJU

9

2013/14:FPM73 Meddelande om ett nytt ramverk i EU för att stärka rättsstatens principer KOM(2014) 158

KU

10

2013/14:FPM74 Meddelande om gräsrotsfinansiering KOM(2014) 172

FiU

11

2013/14:FPM75 Förordning om personlig skyddsutrustning KOM(2014) 186

CU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

12

2013/14:221 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring – anpassning till nya EU-regler

NU

13

2013/14:224 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

SkU

Motioner

med anledning av prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014

14

2013/14:Fi6 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

FiU

15

2013/14:Fi7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

FiU

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 7 maj kl. 16.00

Reservationer

Kulturutskottets betänkande

16

Bet. 2013/14:KrU5 Politik för det civila samhället m.m.

12 res. (S, MP, SD, V)

Socialutskottets betänkande

17

Bet. 2013/14:SoU11 Ett värdigt liv – äldrepolitisk översikt 2006–2014

12 res. (S, MP, SD, V)

Trafikutskottets betänkande

18

Bet. 2013/14:TU16 Några sjömansfrågor

Konstitutionsutskottets betänkanden

19

Bet. 2013/14:KU25 Integritets- och sekretessfrågor

5 res. (MP, SD, V)

20

Bet. 2013/14:KU26 Offentlig förvaltning

1 res. (V)

21

Bet. 2013/14:KU28 Etermediefrågor

3 res. (M, MP, FP, C, SD, KD)

22

Bet. 2013/14:KU31 Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet

1 res. (V)

23

Bet. 2013/14:KU36 Kommittéberättelse 2014

Utbildningsutskottets betänkande

24

Bet. 2013/14:UbU12 Skolväsendet

70 res. (S, MP, SD, V)

Ärende för avgörande
onsdagen den 7 maj kl. 16.00

Tidigare slutdebatterat

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

25

Bet. 2013/14:MJU21 Livsmedelspolitik

14 res. (S, MP, SD, V)